นายทองอินทร์ อุบลชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านโคกใหญ่
0909193975
tonginubo@loei1.go.th.นายนาวิน จำปาวัฒ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านร่องไผ่
0854554426,นางดุจฤดี อ้วนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านบวกอ่างนายวินัย ศรีศุภฤกษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านห้วยไค้
0930265404,
winaisrisupharoek@gmail.com,นายนิคสัน ทองทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านยาง
0885712334
nick100505@gmail.com,นายตระกูล ธัญญารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านท่าลี่
0856442876,
trakool456@gmail.com,นายธิติวัฒน์ สุวรรณศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านห้วยด้าย
062-4452536
้thitiwat.s1962@gmail.com,นางเยาวเรศ ศรีราคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านน้ำแคม
0934218152,
yaowarat.sri@loei1.go.th,นางนิภาพร นามวงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านปากยาง
0817496650
a_e_w_soda@hotmail.comนายพงษ์พิพัฒน์ เพชรพิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านห้วยเดื่อ
0933218182
ed.phetpicHai@hotmail.comนางสาวปิยนุช ทองสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านน้ำมี
0834563614
jif.piyanoot@gmail.comนายสมพร กตะศิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านหนองบง
0860889465นายอภิชาติ บุญงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านเมี่ยง
0834290188นางสาวศิริภรณ์ เยาวพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน ชุมชนบ้านปากห้วย
0934942786
siripom.yao@loei1.go.th,นายสหรัฐ เต็มวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านขอนแก่น
0833299292
Saharat.tem4@gmail.com,นายสุรศักดิ์ กาษี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านหนองผือ
ืnongpue@loei1.go.thนายภาคภูมิ นอแสงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านหนองปกติ
0883174914
phakpoom.nos@loei.go.thนางสมหมาย อาคะนัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านนากระเซ็ง
0828816037
sommine2556@gmail.comนายมาโนชญ์ เขียนสีอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน ชุมชนบ้านอาฮี
0833324333
cc-banahi@loei1.go.th,