นายยศพันธ์ ดิลกชูสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านแก่งปลาปก
0923604329
Nutnewtonnoto@gmail.comนายถาวร สืบผาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านห้วยอาลัย
0973199369,นางสาวกรชนก ศรพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านชมน้อย
0653464729,
kornchanok.sornprom@gmail.com,นายพงศ์ณภัทร บุญโสม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
0810494114
Pongnapat.boo@loei1.go.thนางรัชดา สืบผาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน ชุมชนบ้านเชียงกลม
0818735369
ratchada.sue.loei1.go.th,นายนายจิตรกร อัศวพลกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านปางคอม
0880313996นายเจษฎาภร สีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านโพนทอง
0969622196,
tessdapornseeda0979@gmail.com,นายพิสิฐศักดิ์ บัวก่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านคอนสา
0931058491
konsa@loei1.go.th,นางสุปราณี สิมสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านห้วยนา
0872140979
ayuaya_50@hotmail.comนายพิรพัฒน์ ธนะสูตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านห้วยผักกูด
0973152479
pirapat1104@gmail.com,นางสาวรุจิรดา พรหมโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
0655324798
rpromkhot@gmail.com,นางสาวชฎาพร ยืนยงกิตติชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน ชุมชนบ้านปากชม
0956533201
charaporn020412@gmail.comนายโชคชัย แร่นาค
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านนาค้อ
0810415579
num_mandm@hotmail.com,ส.ต.อ.สิทธิพงษ์ สายจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านคกไผ่
096 2074788 ,085 8863037
Sittipong.say@loei1.go.th,นายดาวเด่น เหลาผา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านห้วยบ่อซืน
0951950302,
dendao2521@gmail.com,นายดิลก คำน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านวังผา
0857561347,
Dilok.komnai@gmail.com,นายอัครา สีพูแพน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านเลิงนางสุพรรณี กุลภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านสงาว
0817684807
Su.ph@windowslive.com,นายอาทิตย์ ศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านปากเนียม
0872248217,
artiht.sir@loei1.go.th,นายสมัคร วันทองสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านห้วยพิชัย
0965696879,
s.m.samak009@gmail.com,นางนิภาพรรณ ออมิตา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านห้วยหินขาว
0885325474,
ืnipapan.nu2509@gmail.comนายสมชาย ระติเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านหาดคัมภีร์
0828351163,
SOMNAMO@GMAIL.COM,นายศิริ จันทะพล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
0818715975นายวัฒนา ศรัทธาคลัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านนาโม้
0893985610,
Wattana_aa50@hotmail.com,นายสมนึก ดีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
0833540007,
somneukck@gmail.com,