นายวิฑูรย์ สุระอุดร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านท่าสวรรค์
0847945456,
Witoon80@gmail.com,นายพันธุ์เทพ ใจคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน ชุมชนบ้านท่าสะอาด
0862288310,
tuytep.t@gmail.com,นายกริชพรหม ประสาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน ชุมชนบ้านนาด้วง
0810473068,
kritprom549@gmail.com,นายศุภชัย ศรีสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านแก้วเมธี
0957685032
supachaiswlb@gmail.comนางศรัญญาภรณ์ ศรีเหลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านนาดอกคำ
0615942229,
nangsrayyaphrns@gmail.comนางศิริลักษณ์ สุระอุดร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านโพนสว่างวังเย็น
siriluk80@gmail.com,ว่าที่ ร.ต.บุญเหลือ มุ่งต่อม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านห้วยตาด
0813693162