นางวาสนา อาษาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน
0817694972
wasana.asa@loei1.go.thนายณฐกร ผิวพันธมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านไผ่โทน
0883286298
natakorn.piw@loei1.go.thนายประสิทธิ์ ศรียากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านห้วยเหล็ก
0885630054นายไกรยุทธ พั้วสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านกำพี้
0854294457นายสวัสดิ์ ชานุชิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านกกดู่
0833857191, 0630156050
sawad.cha@loei1.go.thนายสุพจน์ นาเลาห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านกกทอง
0956519935
supoch.nal@loei1.go.thนายเดช ปาจรียานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน เมืองเลย
0898435832นายณสรวง ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน อนุบาลเลย
0956618787นายเชษฐา แสงรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านก้างปลา
0896210907
Chetta_sangrut@hotmail.comนายโยธิน จันทร์สว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านหัวฝาย
0893764099
Yothin2108@gmail.com,นายสมัย วันนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านห้วยทราย
0934750154​ 0647951538​
Samaiwanna@gmail.com.comนายปรัชญ์ ทองวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านโป่ง
0980950066,
Prach081963@gmail.com,นายกิติศักดิ์ เสนานุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านนาแขม
0810472243นายวรรัตน์ บุตรธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านวังยาว
0895562495
worarat2865w@gmail.com,นางโสภาพร เสนีย์โสตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านนาดินดำ
0981052596,
sopaporn.sen@loei1.go.thนายสุปชัย วิริยะศรีสุวัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านหนองหญ้าไซ
0818716830
Supachaiwiriya@gmail.com,นายทศพล จันโทวาท
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านห้วยม่วง
0610965830,
chemistry_nong@hotmail.com,นายสมัย สมสงวน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนนายธงชัย เหง้าวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านหนองผำ
0934628060
ngaowichai8060@gmail.comนายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านนาโป่ง
0818737231นายเกรียงศักดิ์ โสมนาวัตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านขอนแก่นหนองบอน
0832825095,
sak161107@gemali.com,นายเล็ก กันทะวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านติ้วน้อย
0817084069,นายณรงค์ชัย บุตรวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านห้วยโตก
0872399580
Tun27021985@gmail.comนายมนัสโชค นาราศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านป่าข้าวหลาม
0973194443
pakhawlam@loei1.go.thนายถนอม กุลจณีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน ชุมชนบ้านนาอ้อ
0985494926นายสุบรรณ ธรรมกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านแหล่งควาย
0898438726,
sb.8726@gmail.com,นายวิชาญ ชุมพล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านไร่ทาม
0610186894,
teachwichan2510@gmail.com,นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านเพียซำพุวิทยา
0899412020,
kunya15bpv@gmail.com,นายสุเกียรติ สุจิมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านสูบ
0862362736
sukiat.suj@loei1.go.thนางประดิษฐ์ เวียงสมุทร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านวังแคน
0847433085,
pradit.via@loei1.go.th,นายณรงค์ศักดิ์ พิมพ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านหนองดอกบัว
0956606620
narongartloei@gmail.comนายสุชาติ คำบุยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านสะอาดลายเหนือ
0898393505,นายสุริยา หงษ์เวียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านห้วยสีเสียด
0935368438
suriya_hon@loei1.go.thนายนิรุจน์ พักกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านน้ำภู
0892777201นางสาวอรุณี ราชพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านนาโคก
0810603442นายเหลาทอง ศรีวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านปากหมาก
0918676592
laothong.sri@loei1.go.th,นายโกวิทย์ พรหมหาราช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านวังโป่งท่าวังแคน
0819642150นายมานพ น้อยบัวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านน้ำคิว
0819646250
manop.noy@loei1.go.thนายถาวร คำพีระ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านภูสวรรค์
0899427916
thaworn1969@gmail.com,นายมงคล ชูทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านกอไร่ใหญ่
0862410726
koraiyai@loei1.go.th,