นางสาวสุริณี วัฒนศรีทานัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
0929198823
suri755@hotmail.comนายเริงศักดิ์ ปางชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านนาป่าหนาด
0885367549,042070495,
pangchartr@gmail.co,,rpangchat@gmail.com,นายณภัทร แก้วแจ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านตาดซ้อ
0639946519 : 0981532265
nha2516@gmail.com,นายสุนทร ราชโยธา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านท่าบม
0621970447นายนพดล เครือปละ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านนาเบน
0843919783
krutom1978@gmail.com,นางศิวยา รักคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
0973041919
lak.siwaya@gmail.comพลตำรวจสมัครนิยม ศรีสถาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านหินตั้ง
0930547699,
Niyoom09@hotmail.com,นางอภิญญา ศรีนิล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านคกมาด
0611238998,
apinya1933@hotmail.com,นายสมชาย คำพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
0810485639,
Chaiaud11@gmail.comนายอดิศักดิ์ มีบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
0621989784,
2505adisak@gmail.com,นายสุพล แก้ววงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านสงเปือย
082-3060923
Ksupol028@gmail.com,นางสาวพรบุญญา อัญชุลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)
0935431832
wm.oad11@gmail.comนายนพรัตน์ ศรีจำนงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านธาตุวิทยา
0854603575
nsrijumnong@gmail.com,นายภิญโญ ทองอิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านห้วยพอด
0833386368
pinyovip2521@gmail.comนางเธียรรัตน์ ศรีริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านผาพอด
0652809029นายทองใบ แก้วกัลยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน ชุมชนบ้านนาบอน
0813804125
thongbai224@gmail.com,นายอโศก ใจทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านโพน
0862397090,
asokjaitip@gmail.com,asok.jai@loei1.go.th,นายสัญจอห์ณ ราชมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านใหม่
0630397109,
kanamjohn@hotmai.com,นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านนาซ่าว
0898404415,
kriengsak.khe@loei1.go.th,นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านผาแบ่น
0819545819
krooadam4444@gmail.comนายสฤษติ์ กุลภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน ห้วยซวกคกเลาใต้
0910656259
Sarid250613@gmail.comนายภัทรนันท์ อิงภู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านอุมุง
0628542224,0810545401
beer_1827@hotmail.comนายธนภณ คำยิ่งเดชาภัทร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านบุฮม
0625616951,
tanapon.com@loei1.go.th,นางสาวจิตตานันท์ สุพรมอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านคกเลา
0973012934นายสุรชาติ จันปัดถา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน เพียงหลวง 18
0910541999,นางรัตนาภรณ์ พินิจนึก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านน้ำพร
0810562285
Tooktoon.ck@gmail.comนายเสวียน ประทุมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านคกงิ้ว
0872301144
sawianpr@gmail.comนางปิยะวดี สุริฉาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านกลาง
085-8815165
bee.piyawadee2519@gmail.com,นายเจษฎา บุตรดีไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านท่าดีหมี
0910615373
jassadar.boo@loei1.go.th,นายศักดิ์ชาย ไร่ขาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
0621271532,
sakchai2553@gmail.com,นายประวิทย์ ตันทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านหาดทรายขาวผามุม
0910565959
hadsaykaow@loei1.go.th,