สรุปข้อมูลสถิติการใช้ห้องประชุม ประจำปี 2565

ที่ ประเภทการใช้งาน/ห้องประชุม จำนวนครั้ง จำนวนคน %
01ทั่วไป255100%
1ห้องเทพสถิต159%
3ห้องเทพบุญเติม15091%
02ประชุมคณะกรรมการ/งาน-สำนักงาน10175100%
1ห้องเทพสถิต44023%
3ห้องเทพบุญเติม511566%
4ห้องเทพบารมี12011%
03ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม-โครงการ240100%
1ห้องเทพสถิต240100%
04การประชุมทางไกล(Teleconference)9126100%
1ห้องเทพสถิต57056%
3ห้องเทพบุญเติม13024%
5ห้องเทพชัยมงคล32621%
05รับรองศึกษาดูงาน2130100%
3ห้องเทพบุญเติม2130100%
07จัดงาน/พิธีการ140100%
3ห้องเทพบุญเติม140100%
08หน่วยงานอื่นขอใช้6700100%
3ห้องเทพบุญเติม6700100%
120100%
3105100%
รวมทั้งสิ้น361,391100%
1ห้องเทพสถิต1526019%
3ห้องเทพบุญเติม171,08578%
4ห้องเทพบารมี1201%
5ห้องเทพชัยมงคล3262%