นายกัมปนาท ศรีเชื้อ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานายนพดล ศรีขัดเค้า
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
0843934992,
Noppadol579@hotmail.com,noppadol.sri@loei1.go.thนายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
0898431417
dr.pongsakk@gmail.comนายวรรณที ศรีโนนยาง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
0856087910
wanateesrinonyang@gmail.com