นางประณยา บุญลือ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
0956533612,
pranaya.boo@loei1.go.th,น.ส.จานุรักษ์ กมลรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
0844280966,
janurak.kam@loei1.go.thนางปัทมา สิมพลา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
0850119686,นางจิรภา ฟองชัย
ผู้อำนวยการกลุ่ม
0636146509,
jirapa.fon@loei1.go.th,น.ส.กิ่งนภา สกุลตั้ง
ผู้อำนวยการกลุ่ม
0619614954
kingnapha111@gmail.comนางมยุรี ปลั่งกลาง
ผู้อำนวยการกลุ่ม
0801902484,
mayuree.pra@loei1.go.th,นายธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
0981533598
thanyapong170613@gmail.comนายมณฑล พร้อมสันเทียะ
รก.ผู้อำนวยการกลุ่ม
0956586503
mt.promsanthie@gmail.com, mr.frog@loei1.go.thนางนิราพร โสดาวิชิต
รก.ผู้อำนวยการกลุ่ม
0862389437,
nir.sod@loei1.go.th,