นางบุญจันทร์ ลือกลาง
นักวิชาการศึกษา
0862340019,
chan30_@hotmail.com


นางจิรภา ฟองชัย
ผู้อำนวยการกลุ่ม
0636146509,
jirapa.fon@loei1.go.th,


นางนิตยา ยศปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการ
0812614364,
nittaya.yos@loei1.go.th,


นายเสด็จ ศรีบุรินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
0806304191,
sadet.sri@loei1.go.th


นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
นักวิชาการศึกษา
0862259776,
praomk123@gmail.com,


นางรุ่งอารุณ เพิ่มพิบูลย์
นักวิชาการศึกษา
0833532401,
rungloei1@gmail.com,


นางนุชรินทร์ อันทะระ
นักวิชาการศึกษา
0810520016,


นายอนุชิต บาตะศรี
ลูกจ้างชั่วคราว
0982213705,
toomtoomaa2534@gmail.com,


นางสาวปรมาภรณ์ สาระภักดี
พนักงานราชการ
0857445597,
paramaporn.sar@loei1.go.th,