น.ส.จานุรักษ์ กมลรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
0844280966,
janurak.kam@loei1.go.th


นางสาวมณีรัตน์ สร้อยจันดา
เจ้าพนักงานธุรการ
0846731880
apple_1607@hotmail.com


นายก้องภพ กำแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
0910533605,


นางขนิษฐา คับเพียง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0819768433
khanittha.kha@loei1.go.th,


นายอนุชา วันหากิจ
ลูกจ้างชั่วคราว
0809294940
anucha.luffy@Gmail.com,anucha.van@loei1.go.th,