นางปัทมา สิมพลา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
0850119686,


นางอุ่นเรือน ศิริหล้า
เจ้าพนักงานธุรการ
0956634410,
ounruan55@gmail.com,


น.ส.พันวิภา วิเศษโวหาร
นักทรัพยากรบุคคล
0922910689,
vonan_218@hotmail.com,


นางอรพิน น้อยบัวทอง
นักทรัพยากรบุคคล
0862381856,
orapin.sun06@gmail.com,


นางรักษ์ธภรณ์ นาลา
นักทรัพยากรบุคคล
0819743212,
yupinna05@gmail.com,


น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ
นักทรัพยากรบุคคล
0862325756,
laddawan.son@loei1.go.th,


นางจันทร์เพ็ญ ชูฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล
0886755705
samachon2009@hotmail.com,


นางบุญทวี สมหมาย
นักทรัพยากรบุคคล
0883324525
boontawee251042@gmail.com,