นางมยุรี ปลั่งกลาง
ผู้อำนวยการกลุ่ม
0801902484,
mayuree.pra@loei1.go.th,


นางยุรี ศรีสะอาด
นักวิชาการเงินและบัญชี
0897114367
ruri.loei11@gmail.com


นางวิไลภรณ์ ซื่อตรง
นักวิชาการเงินและบัญชี
0611416549,
njoy_5@hotmail.com,


นางหยาดพิรุณ วิจิตรจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
0641837864,
wijitjan_yad@hotmail.com,


นางธันยพร ตัดพุดซา
นักวิชาการเงินและบัญชี
0819650855,
a_or_ch@hotmail.com,


นางชัชอรณ์ โสดาภักดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
0826649424,042814823
jeapja@gmail.com,chatchaorn.sod@loei1.go.th


นางสาวอรพิน คำทองจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
0626935914
orapin1425@gmail.com


นายลิขิต ถิตย์รัศมี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
0937659233
idin1917@hotmail.com


นางเตือนใจ ยลวิลาศ
นักวิชาการพัสดุ
0817176968
Maadui@hotmail.com


นางปัทมา สาลาสุตา
นักวิชาการพัสดุ
0856003945
phattama_n@hotmail.co.th


นางสาวคนึงนิจ โคผดุง
ลูกจ้างชั่วคราว
0856431371,
kanuengnid.kop@loei1.go.th,