นางประณยา บุญลือ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
0956533612,
pranaya.boo@loei1.go.th,


นางสาวศิริพร แสงสว่าง
นักจัดการงานทั่วไป
0810489402
siriporn.sae@loei1.go.th


นางประไพ บุตรเรือง
นักจัดการงานทั่วไป
0833477749,
nokza506@gmail.com,


นางนิธิมา กองลาแซ
นักจัดการงานทั่วไป
0885497680
niti.ma@loei1.go.th


น.ส.วรกัรญา ไชยวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
0832469744
nuyinh@gmail.com


นางสุภาลี วัฒน์ศรีธานัง
เจ้าพนักงานธุรการ
0872160945,
tangsupalee@gmail.com,


นางณัชชา อยู่สุขเสถียร
นักประชาสัมพันธ์
0828431998
jackjack028@gmail.com,


นายสมัคร วงศ์อนุ
ลูกจ้างประจำ
0899377058,
samak.won@loei1.co.th,


นายทองคูณ พุทธวงษ์
ลูกจ้างประจำ
0885489742


นายกฤชพงษ์ ราชพัฒน์
ลูกจ้างประจำ
0800119848
ppong9848@gmail.com


นายพิชัย คตชะมาตย์
ลูกจ้างประจำ
0833359280
pichaix1961@gmail.com


นายวันดี นามวงษา
ลูกจ้างประจำ
0879485143,
wandee192509@gmail.com,


นายอภิชาติ เทพภูธร
ลูกจ้างประจำ
0612048267,


นายสุเทพ เจริญศิริมงคล
ลูกจ้างประจำ
0801737227


นายปฏิพัชส์ นามผา
ลูกจ้างประจำ
0613608090


นายอดิศักดิ์ ศรีมาตย์
ลูกจ้างประจำ
0819657101,


นายสายัน ดวงพิมพ์
ลูกจ้างชั่วคราว


นายสุริโย เสริฐศรี
ลูกจ้างชั่วคราว
0933483190


นายสุชาติ จันทร์เพ็ญ
ลูกจ้างชั่วคราว
0878592471
suchat.s1975@gmail.com


นางสาวเพียรสน ลุนะหา
ลูกจ้างชั่วคราว
0807815573,0885710208,
phianson5573@gmail.com,phianson30@gmail.com,


น.ส.อ้อยใจ ขุนสุภาพ
ลูกจ้างชั่วคราว
0857590929,