นายมณฑล พร้อมสันเทียะ
รก.ผู้อำนวยการกลุ่ม
0956586503
mt.promsanthie@gmail.com, mr.frog@loei1.go.th


นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ
ลูกจ้างชั่วคราว
0856960292,0831451930,
banjongsak.tho@loei1.go.th,