×E-SERVICE สลิปเงินเดือนสลิปเงินบำนาญหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายแจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิมพ์ ก.พ.7พิมพ์ ปพ.รายงานงบประมาณศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

☰MENU E-SERVICE
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Education Area Management Support System : AMSS++
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

จดจำรหัสฉันไว้ที่เครื่องนี้ตลอดไป


ลืม password?