สรุปข้อมูลสถิติการใช้ห้องประชุม ประจำปี 2564

ที่ ประเภทการใช้งาน/ห้องประชุม จำนวนครั้ง จำนวนคน %
01ทั่วไป13596100%
1ห้องเทพสถิต2173%
2ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1102%
3ห้องเทพบุญเติม754091%
4ห้องเทพบารมี2153%
5ห้องเทพชัยมงคล1142%
02ประชุมคณะกรรมการ/งาน-สำนักงาน24826100%
1ห้องเทพสถิต1226332%
3ห้องเทพบุญเติม1154366%
4ห้องเทพบารมี1202%
03ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม-โครงการ6495100%
1ห้องเทพสถิต1204%
3ห้องเทพบุญเติม446093%
5ห้องเทพชัยมงคล1153%
04การประชุมทางไกล(Teleconference)19368100%
1ห้องเทพสถิต1632187%
2ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1175%
3ห้องเทพบุญเติม1257%
5ห้องเทพชัยมงคล151%
07จัดงาน/พิธีการ120100%
3ห้องเทพบุญเติม120100%
110100%
รวมทั้งสิ้น642,315100%
1ห้องเทพสถิต3162127%
2ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2271%
3ห้องเทพบุญเติม241,58869%
4ห้องเทพบารมี4452%
5ห้องเทพชัยมงคล3341%