สรุปข้อมูลสถิติการใช้ห้องประชุม ประจำปี 2564

ที่ ประเภทการใช้งาน/ห้องประชุม จำนวนครั้ง จำนวนคน %
01ทั่วไป361,004100%
1ห้องเทพสถิต1522823%
2ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1101%
3ห้องเทพบุญเติม1470470%
4ห้องเทพบารมี5485%
5ห้องเทพชัยมงคล1141%
02ประชุมคณะกรรมการ/งาน-สำนักงาน501,914100%
1ห้องเทพสถิต3051327%
3ห้องเทพบุญเติม191,38172%
4ห้องเทพบารมี1201%
03ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม-โครงการ17886100%
1ห้องเทพสถิต4698%
2ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2637%
3ห้องเทพบุญเติม973783%
5ห้องเทพชัยมงคล2172%
04การประชุมทางไกล(Teleconference)36660100%
1ห้องเทพสถิต3260892%
2ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2223%
3ห้องเทพบุญเติม1254%
5ห้องเทพชัยมงคล151%
05รับรองศึกษาดูงาน120100%
1ห้องเทพสถิต120100%
06KM/PLC6114100%
1ห้องเทพสถิต6114100%
07จัดงาน/พิธีการ120100%
3ห้องเทพบุญเติม120100%
09ประชุมผู้บริหารโรงเรียน180100%
3ห้องเทพบุญเติม180100%
339100%
110100%
6102100%
1200100%
รวมทั้งสิ้น1595,049100%
1ห้องเทพสถิต951,67433%
2ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์5952%
3ห้องเทพบุญเติม473,15562%
4ห้องเทพบารมี8892%
5ห้องเทพชัยมงคล4361%