วันที่ รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ %จ่าย พิมพ์อนุมัติเงินประจำงวด

รายงานบริหารงบประมาณ - จำแนกตามยุทธศาสตร์
วันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560
 

2017-10-06004ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ตามกรอบรอบที่ 4) ครั้งที่ 1 (ต.ค.2560 - มี.ค.2561)7,394,000.000.007,394,000.000.00%
004001 งบลุคลากร-ค่าตอบแทน7,139,000.000.007,139,000.000.00% รายละเอียด
004002 งบดำเนินงาน-เงินสมทบกอบทุนประกันสังคม255,000.000.00255,000.000.00% รายละเอียด
2017-10-06003ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (ต.ค.2560 - มี.ค.2561)1,417,500.000.001,417,500.000.00%
003001 อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน1,350,000.000.001,350,000.000.00% อนุมัติงบ-1
003002 ประกันสังคม 5%67,500.000.0067,500.000.00% อนุมัติงบ-1
2017-10-06002บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 13,000,000.000.003,000,000.000.00%
2017-10-06001ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ กรณีประสบภัยพิบัติ (04136/ว3025)2,080,200.000.002,080,200.000.00%
001001 รร.บ้านห้วยทราย983,000.000.00983,000.000.00% รายละเอียด
001002 รร.บ้านนาดินดำ273,700.000.00273,700.000.00% รายละเอียด
001003 รร.บ้านโพน90,300.000.0090,300.000.00% รายละเอียด
001004 รร.บ้านหาดคัมภีร์206,200.000.00206,200.000.00% รายละเอียด
001005 รร.บ้านคกเว้า102,700.000.00102,700.000.00% รายละเอียด
001006 รร.บ้านท่าสวรรค์310,500.000.00310,500.000.00% รายละเอียด
001007 รร.บ้านท่าลี่113,800.000.00113,800.000.00% รายละเอียด
รวม13,891,700.000.0013,891,700.000.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ