วันที่ รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ %จ่าย พิมพ์อนุมัติเงินประจำงวด

รายงานบริหารงบประมาณ - จำแนกงบประมาณตามงบรายจ่าย
วันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
  เลือกเรียงลำดับ รหัสโครงการ งบประมาณ

ไม่มีข้อมูลกลุ่มนี้ครับ -