วันที่ รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ %จ่าย พิมพ์อนุมัติเงินประจำงวด

รายงานบริหารงบประมาณ - จำแนกตามยุทธศาสตร์
วันที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560
  เลือกเรียงลำดับ รหัสโครงการ งบประมาณ

2017-11-14006งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนปกติ (29 รายการ)28,983,000.000.0028,983,000.000.00%
006001 รร.ชุมชนบ้านนาบอน บ้านพักครู 203/27837,600.000.00837,600.000.00% อนุมัติงบ-32
006002 รร.อนุบาลเลย บ้านพักครู 207 (ใช้สำหรับ ผอ.สพป.เลย 1 หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษา)938,600.000.00938,600.000.00% อนุมัติงบ-32
006003 รร.บ้านโคกใหญ่ บ้านพักครู 207938,600.000.00938,600.000.00% อนุมัติงบ-32
006004 รร.บ้านห้วยบ่อซืน สปช.301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)594,000.000.00594,000.000.00% อนุมัติงบ-32
006005 รร.บ้านติ้วน้อย โรงอาหาร 84 ที่นั่ง1,092,900.000.001,092,900.000.00% อนุมัติงบ-32
006006 รร.บ้านสงเปือย ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49383,900.000.00383,900.000.00% อนุมัติงบ-32
006007 รร.บ้านนาแขม ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49383,900.000.00383,900.000.00% อนุมัติงบ-32
006008 รร.บ้านนาซ่าว อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)389,000.000.00389,000.000.00% อนุมัติงบ-32
006009 รร.บ้านนาดอกคำ อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)389,000.000.00389,000.000.00% อนุมัติงบ-32
006010 รร.บ้านห้วยอาลัย อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)389,000.000.00389,000.000.00% อนุมัติงบ-32
006011 รร.บ้านปางคอม อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)389,000.000.00389,000.000.00% อนุมัติงบ-32
006012 รร.บ้านห้วยบ่อซืน อาคารเรียน สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน1,873,000.000.001,873,000.000.00% อนุมัติงบ-32
006013 รร.บ้านธาตุวิทยา อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง)5,381,600.000.005,381,600.000.00% อนุมัติงบ-32
006014 รร.ชุมชนบ้านปากห้วย อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/261,059,300.000.001,059,300.000.00% อนุมัติงบ-32
006015 รร.ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26805,200.000.00805,200.000.00% อนุมัติงบ-32
006016 รร.บ้านสงเปือย อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26805,200.000.00805,200.000.00% อนุมัติงบ-32
006017 รร.บ้านห้วยนา อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26805,200.000.00805,200.000.00% อนุมัติงบ-32
006018 รร.เพียงหลวง 18 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26805,200.000.00805,200.000.00% อนุมัติงบ-32
006019 รร.บ้านท่าสะอาดลายเหนือ อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26805,200.000.00805,200.000.00% อนุมัติงบ-32
006020 รร.บ้านเลิง อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26805,200.000.00805,200.000.00% อนุมัติงบ-32
006021 รร.บ้านแก้วเมธี ส้วมนักเรียนหญิง 61 ที่/49501,100.000.00501,100.000.00% อนุมัติงบ-32
006022 รร.บ้านบุฮม ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49501,100.000.00501,100.000.00% อนุมัติงบ-32
006023 รร.บ้านปากยาง ฟ 3/42 (สนามฟุตบอล)674,700.000.00674,700.000.00% อนุมัติงบ-32
006024 รร.บ้านแก่งปลาปก ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)157,500.000.00157,500.000.00% อนุมัติงบ-32
006025 รร.บ้านนาเบน ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)157,500.000.00157,500.000.00% อนุมัติงบ-32
006026 รร.บ้านนาป่าหนาด ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)157,500.000.00157,500.000.00% อนุมัติงบ-32
006027 รร.บ้านห้วยเหล็ก ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)157,500.000.00157,500.000.00% อนุมัติงบ-32
006028 รร.บ้านคกงิ้ว ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)157,500.000.00157,500.000.00% อนุมัติงบ-32
006029 รร.บ้านตาดซ้อ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู198,000.000.00198,000.000.00% อนุมัติงบ-32
006030 รร.บ้านธาตุวิทยา ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น140,000.000.00140,000.000.00% อนุมัติงบ-32
006031 รร.บ้านบวกอ่าง ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น150,500.000.00150,500.000.00% อนุมัติงบ-32
006032 รร.บ้านโพน(เชียงคาน) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น198,000.000.00198,000.000.00% อนุมัติงบ-32
006033 รร.บ้านโป่ง ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น675,500.000.00675,500.000.00% อนุมัติงบ-32
006034 รร.บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น980,100.000.00980,100.000.00% อนุมัติงบ-32
006035 รร.บ้านตูบโกบ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น331,500.000.00331,500.000.00% อนุมัติงบ-32
006036 รร.บ้านห้วยสีเสียด ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น140,100.000.00140,100.000.00% อนุมัติงบ-32
006037 รร.บ้านก้างปลา ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น611,500.000.00611,500.000.00% อนุมัติงบ-32
006038 รร.บ้านกกดู่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น308,100.000.00308,100.000.00% อนุมัติงบ-32
006039 รร.บ้านสงเปือย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น767,800.000.00767,800.000.00% อนุมัติงบ-32
006040 รร.บ้านแหล่งควาย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น128,700.000.00128,700.000.00% อนุมัติงบ-32
006041 รร.บ้านคกไผ่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น153,500.000.00153,500.000.00% อนุมัติงบ-32
006042 รร.บ้านโพนสว่างวังเย็น ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น153,500.000.00153,500.000.00% อนุมัติงบ-32
006043 รร.บ้านห้วยตาด ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น197,800.000.00197,800.000.00% อนุมัติงบ-32
006044 รร.บ้านเพียซำพุ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น308,100.000.00308,100.000.00% อนุมัติงบ-32
006045 รร.บ้านหนองหญ้าไซ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น215,300.000.00215,300.000.00% อนุมัติงบ-32
006046 สพป.เลย เขต 1 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น990,000.000.00990,000.000.00% อนุมัติงบ-32
2017-11-14013เงินอุดหนุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2560 (70%) (04136/ว3425, 04006/ว5825)22,921,085.0022,921,085.000.00100.00%
013001 คชจ กิจกรรม22,921,085.0022,921,085.000.00100.00% อนุมัติงบ-22
2017-11-14010งบดำเนินการ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ โครงการคืนครูให้นักเรียน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) (04006/ว5700)9,128,700.002,992,815.006,135,885.0032.78%
010002 ประกันสังคม 5%434,700.00142,515.00292,185.0032.78% อนุมัติงบ-6
010001 ค่าตอบแทนจ้าง ธุรการ/นักการภารโรง8,694,000.002,850,300.005,843,700.0032.78% อนุมัติงบ-5
2017-11-14005งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร (2 รายการ)7,403,200.000.007,403,200.000.00%
005001 รร.บ้านท่าลี่ โรงอาหาร 260 ที่นั่ง3,415,500.000.003,415,500.000.00% อนุมัติงบ-32
005002 รร.บ้านยาง อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง)3,987,700.000.003,987,700.000.00% อนุมัติงบ-32
2017-11-14004ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ตามกรอบรอบที่ 4) ครั้งที่ 1 (ต.ค.2560 - มี.ค.2561)7,394,000.001,847,722.005,546,278.0024.99%
004001 งบลุคลากร-ค่าตอบแทน7,139,000.001,785,710.005,353,290.0025.01% อนุมัติงบ-3
004002 งบดำเนินงาน-เงินสมทบกอบทุนประกันสังคม255,000.0062,012.00192,988.0024.32% อนุมัติงบ-4
2017-11-14008งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์-สำหรับโรงเรียนปกติ (49 รายการ)6,086,100.000.006,086,100.000.00%
008001 รร.ชุมชนบ้านนาบอน ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (1 ชุด)186,200.000.00186,200.000.00% อนุมัติงบ-24
008002 รร.ไทยรัฐวิทยา 96 "ชุมชนบ้านธาต" โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (40 ชุด)63,200.000.0063,200.000.00% อนุมัติงบ-24
008003 รร.บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) (1 ชุด)180,000.000.00180,000.000.00% อนุมัติงบ-24
008004 รร.บ้านตาดซ้อ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (30 ชุด)47,400.000.0047,400.000.00% อนุมัติงบ-24
008005 รร.บ้านธาตุวิทยา อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) (1 ชุด)180,000.000.00180,000.000.00% อนุมัติงบ-24
008006 รร.บ้านนาซ่าว โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (50 ชุด)79,000.000.0079,000.000.00% อนุมัติงบ-24
008007 รร.บ้านนาป่าหนาด โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (40 ชุด)63,200.000.0063,200.000.00% อนุมัติงบ-24
008008 รร.บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (1 ชุด)186,200.000.00186,200.000.00% อนุมัติงบ-24
008009 รร.บ้านน้ำพร โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (80 ชุด)126,400.000.00126,400.000.00% อนุมัติงบ-24
008010 รร.บ้านบุฮม โทรทัศน์สี แอลอีดี(LED TV) ระดับความละเอียดภาพ 1920x1080 ขนาด 55 นิ้ว (1 เครื่อง)30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-24
008011 รร.บ้านผาพอด อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) (1 ชุด)180,000.000.00180,000.000.00% อนุมัติงบ-24
008012 รร.บ้านโพน(เชียงคาน) โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (20 ชุด)31,600.000.0031,600.000.00% อนุมัติงบ-24
008013 รร.บ้านสงเปือย อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (1 ชุด)192,500.000.00192,500.000.00% อนุมัติงบ-24
008014 รร.บ้านห้วยพอด ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด 1,000 ลิตร (1 ใบ)5,800.000.005,800.000.00% อนุมัติงบ-24
008015 รร.ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens (1 เครื่อง)17,000.000.0017,000.000.00% อนุมัติงบ-24
008016 รร.อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens (1 เครื่อง)58,000.000.0058,000.000.00% อนุมัติงบ-24
008017 รร.บ้านนากระเซ็ง อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) (1 ชุด)180,000.000.00180,000.000.00% อนุมัติงบ-24
008018 รร.บ้านบวกอ่าง โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (30 ชุด)47,400.000.0047,400.000.00% อนุมัติงบ-24
008019 รร.บ้านปากยาง ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (1 ชุด)186,200.000.00186,200.000.00% อนุมัติงบ-24
008020 รร.บ้านห้วยไค้ อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (1 ชุด)192,500.000.00192,500.000.00% อนุมัติงบ-24
008021 รร.บ้านห้วยด้าย โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (20 ชุด)31,600.000.0031,600.000.00% อนุมัติงบ-24
008022 รร.บ้านท่าสวรรค์ โต๊ะ-เกี้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (20 ชุด)31,600.000.0031,600.000.00% อนุมัติงบ-24
008023 รร.บ้านนาดอกคำ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) (1 ชุด)180,000.000.00180,000.000.00% อนุมัติงบ-24
008024 รร.บ้านคกไผ่ โต๊ะ-เกี้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (10 ชุด)15,800.000.0015,800.000.00% อนุมัติงบ-24
008025 รร.บ้านคกเว้าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens (1 เครื่อง)36,000.000.0036,000.000.00% อนุมัติงบ-24
008026 รร.บ้านนาค้อ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (50 ชุด)79,000.000.0079,000.000.00% อนุมัติงบ-24
008027 รร.บ้านปากปัด ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด 2,000 ลิตร (2 ใบ)19,600.000.0019,600.000.00% อนุมัติงบ-24
008028 รร.บ้านปางคอม โทรทัศน์สี แอลอีดี(LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 ขนาด 50 นิ้ว (1 เครื่อง)27,000.000.0027,000.000.00% อนุมัติงบ-24
008029 รร.บ้านวังผา โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (50 ชุด)79,000.000.0079,000.000.00% อนุมัติงบ-24
008030 รร.บ้านห้วยขอบห้วยเหียม โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (50 ชุด)79,000.000.0079,000.000.00% อนุมัติงบ-24
008031 รร.บ้านห้วยบ่อซืน โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (60 ชุด)94,800.000.0094,800.000.00% อนุมัติงบ-24
008032 รร.ชุมชนบ้านนาอ้อ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (20 ชุด)31,600.000.0031,600.000.00% อนุมัติงบ-24
008033 รร.บ้านกกชุมแสง โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (20 ชุด)31,600.000.0031,600.000.00% อนุมัติงบ-24
008034 รร.บ้านก้างปลา โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (50 ชุด)79,000.000.0079,000.000.00% อนุมัติงบ-24
008035 รร.บ้านนาแขม โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (25 ชุด)39,500.000.0039,500.000.00% อนุมัติงบ-24
008036 รร.บ้านไผ่โทน โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (10 ชุด)15,800.000.0015,800.000.00% อนุมัติงบ-24
008037 รร.บ้านไร่ทาม อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนรู้ขนาดเล็ก (1 ชุด)154,800.000.00154,800.000.00% อนุมัติงบ-24
008038 รร.บ้านเสี้ยว ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร (1 ใบ)9,900.000.009,900.000.00% อนุมัติงบ-24
008039 รร.บ้านหนองดอกบัว อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก (1 ชุด)154,800.000.00154,800.000.00% อนุมัติงบ-24
008040 สพป.เลย เขต 1 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 150 นิ้ว (1 จอ)20,000.000.0020,000.000.00% อนุมัติงบ-24
008041 สพป.เลย เขต 1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู (16 เครื่อง)518,400.000.00518,400.000.00% อนุมัติงบ-24
008042 รร.บ้านแก่งปลาปก ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน (Shopping List) (1 ชุด)50,000.000.0050,000.000.00% อนุมัติงบ-23
008043 รร.บ้านกกดู่ ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฎศิลป์ (Shopping List) (1 ชุด)150,000.000.00150,000.000.00% อนุมัติงบ-23
008044 รร.ชุมชนบ้านท่าสะอาด อุปกรณ์วิชางานเกษตร (1 ชุด)61,600.000.0061,600.000.00% อนุมัติงบ-23
008045 รร.บ้านนาดินดำ อุปกรณ์วิชางานเกษตร (1 ชุด)61,600.000.0061,600.000.00% อนุมัติงบ-23
008046 รร.ห้วยซวกคกเลาใต้ อุปกรณ์วิชงานอาหารและโภชนาการ (1 ชุด)171,500.000.00171,500.000.00% อนุมัติงบ-23
008047 รร.บ้านน้ำแคม อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) (1 ชุด)171,000.000.00171,000.000.00% อนุมัติงบ-23
008048 รร.บ้านห้วยตาด อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) (1 ชุด)171,000.000.00171,000.000.00% อนุมัติงบ-23
008049 สพป.เลย เขต 1 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (1 ค้น)1,288,000.000.001,288,000.000.00% อนุมัติงบ-23
2017-11-14015งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือนแรก4,365,900.001,351,044.683,014,855.3230.95%
015001 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ4,158,000.001,286,709.682,871,290.3230.95% อนุมัติงบ-19
015002 ประกันสังคมครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ207,900.0064,335.00143,565.0030.95% อนุมัติงบ-20
2017-11-14002บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 13,000,000.00115,230.002,884,770.003.84%
002001 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะเดินทาง300,000.000.00300,000.000.00% อนุมัติงบ-18
002002 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่-1400,000.0096,750.00303,250.0024.19% อนุมัติงบ-17
002004 ค่าใช้จ่ายในการประชุม180,000.000.00180,000.000.00% อนุมัติงบ-17
002003 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่-2300,000.0018,480.00281,520.006.16% อนุมัติงบ-16
002005 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์800,000.000.00800,000.000.00% อนุมัติงบ-17
002006 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น114,855.000.00114,855.000.00% อนุมัติงบ-17
002007 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร48,000.000.0048,000.000.00% อนุมัติงบ-17
002008 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/บำรุงรักษา60,000.000.0060,000.000.00% อนุมัติงบ-17
002009 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง/บำรุงรักษา60,000.000.0060,000.000.00% อนุมัติงบ-17
002010 ค่าไฟฟ้า585,000.000.00585,000.000.00% อนุมัติงบ-17
002011 ค่าประปา43,200.000.0043,200.000.00% อนุมัติงบ-17
002012 ค่าโทรศัพท์40,500.000.0040,500.000.00% อนุมัติงบ-17
002013 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข54,000.000.0054,000.000.00% อนุมัติงบ-17
002014 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม14,445.000.0014,445.000.00% อนุมัติงบ-17
2017-11-14001ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ กรณีประสบภัยพิบัติ (04006/ว5397-04136/ว3025)2,080,200.000.002,080,200.000.00%
001001 รร.บ้านห้วยทราย983,000.000.00983,000.000.00% รายละเอียด
001002 รร.บ้านนาดินดำ273,700.000.00273,700.000.00% รายละเอียด
001003 รร.บ้านโพน90,300.000.0090,300.000.00% รายละเอียด
001004 รร.บ้านหาดคัมภีร์206,200.000.00206,200.000.00% รายละเอียด
001005 รร.บ้านคกเว้า102,700.000.00102,700.000.00% รายละเอียด
001006 รร.บ้านท่าสวรรค์310,500.000.00310,500.000.00% รายละเอียด
001007 รร.บ้านท่าลี่113,800.000.00113,800.000.00% รายละเอียด
2017-11-14003ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (ต.ค.2560 - มี.ค.2561)1,417,500.00472,500.00945,000.0033.33%
003001 อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน1,350,000.00450,000.00900,000.0033.33% อนุมัติงบ-1
003002 ประกันสังคม 5%67,500.0022,500.0045,000.0033.33% อนุมัติงบ-1.1
2017-11-14017ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 24 อัตรา ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน(ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 04006/ว61441,360,800.00453,600.00907,200.0033.33%
017001 ค่าตอบแทนจ้าง1,296,000.00432,000.00864,000.0033.33% อนุมัติงบ-27
017002 เงินประกันสังคม 5%64,800.0021,600.0043,200.0033.33% อนุมัติงบ-28
2017-11-14016ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 5 เดือน1,260,000.00438,532.25821,467.7534.80%
016002 เงินประกันสังคม 5%60,000.0019,500.0040,500.0032.50% อนุมัติงบ-30
016001 ค่าตอบแทนจ้าง1,200,000.00419,032.25780,967.7534.92% อนุมัติงบ-29
2017-11-14009ค่าเช่าบ้าน405,600.000.00405,600.000.00%
009001 ค่าเช่าบ้าน405,600.000.00405,600.000.00% อนุมัติงบ-9
2017-11-14012ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูให้โรงเรียนคู่พัฒนาของ ตชด. ระยะเวลา 5 เดือน (04006/ว5823)315,000.0055,650.00259,350.0017.67%
012001 ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท300,000.0053,000.00247,000.0017.67% อนุมัติงบ-11
012002 เงินประกันสังคม 5%15,000.002,650.0012,350.0017.67% อนุมัติงบ-12
2017-11-14011ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (04006/ว5803)226,800.0075,600.00151,200.0033.33%
011001 ค่าจ้าง 6 เดือนๆละ 9,000 บาท216,000.0072,000.00144,000.0033.33% อนุมัติงบ-14
011002 ประกันสังคม 5%10,800.003,600.007,200.0033.33% อนุมัติงบ-15
2017-11-14007งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (12 รายการ)222,000.000.00222,000.000.00%
007001 รร.บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (10 ชุด)14,800.000.0014,800.000.00% อนุมัติงบ-21
007002 รร.บ้านธาตุวิทยา โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (14 ชุด)20,720.000.0020,720.000.00% อนุมัติงบ-21
007003 รร.บ้านนาซ่าว โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (15 ชุด)22,200.000.0022,200.000.00% อนุมัติงบ-21
007004 รร.ชุมชนบ้านนาบอน โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (12 ชุด)17,760.000.0017,760.000.00% อนุมัติงบ-21
007005 รร.บ้านน้ำพร โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (12 ชุด)17,760.000.0017,760.000.00% อนุมัติงบ-21
007006 รร.ชุมชนบ้านท่าสะอาด โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (10 ชุด)14,800.000.0014,800.000.00% อนุมัติงบ-21
007007 รร.บ้านนาดอกคำ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (15 ชุด)22,200.000.0022,200.000.00% อนุมัติงบ-21
007008 รร.บ้านห้วยตาด โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (12 ชุด)17,760.000.0017,760.000.00% อนุมัติงบ-21
007009 รร.บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (10 ชุด)14,800.000.0014,800.000.00% อนุมัติงบ-21
007010 รร.บ้านนาค้อ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (15 ชุด)22,200.000.0022,200.000.00% อนุมัติงบ-21
007011 รร.บ้านห้วยพิชัย โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (15 ชุด)22,200.000.0022,200.000.00% อนุมัติงบ-21
007012 รร.บ้านปากปัด โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (10 ชุด)14,800.000.0014,800.000.00% อนุมัติงบ-21
2017-11-14014ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพืีอรับรางวัลพระราชทาน 04004/ว114624,840.000.0024,840.000.00%
014001 คชจ กิจกรรม24,840.000.0024,840.000.00% อนุมัติงบ-10
รวม96,594,725.0030,723,778.9365,870,946.0731.81%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ