วันที่ รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ %จ่าย พิมพ์อนุมัติเงินประจำงวด

รายงานบริหารงบประมาณ - จำแนกตามกลุ่มงานรับผิดชอบ
วันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
   เลือกเรียงลำดับ รหัสโครงการ งบประมาณ

2017-10-06062ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงการอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล 04006/ว2404,000.000.004,000.000.00%
062001 รร.เมืองเลย4,000.000.004,000.000.00% รายละเอียด
2017-10-06061เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสีเขียว 04008/ว63813,000.000.0013,000.000.00%
061001 คชจ.ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ร.ร.อนุบาลเลย และร.ร.เมืองเลย)13,000.000.0013,000.000.00% อนุมัติงบ-75
2017-10-06060การอบรมวิธิปฏิบัติการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวสและผลประโยชน์ส่วนรวม จิต พอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต4,500.000.004,500.000.00%
060001 คชจ.ในกิจกรรม4,500.000.004,500.000.00% อนุมัติงบ-73
2017-10-06059แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมนิสับรักการอ่าน58,200.000.0058,200.000.00%
059001 จัดสรรให้โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 14550 บาท จัดสรรให้โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 14550 บาท จัดสรรให้โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 14550 บาท จัดสรรให้โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 14550 บาท58,200.000.0058,200.000.00% อนุมัติงบ-71
2017-10-06058เพื่อจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสิรมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 04010/ว116620,000.000.0020,000.000.00%
058002 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทำ VTR โรงเรียนบ้านโคกใหญ่20,000.000.0020,000.000.00% อนุมัติงบ-72
2017-10-06057เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 2 เดือน (มี.ค - เม.ย. 61) 04010/ว1147504,000.00244,886.81259,113.1948.59%
057001 คชจ.กิจกรรม504,000.00244,886.81259,113.1948.59% อนุมัติงบ-69
2017-10-06056ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ในการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการกำกับ ดูแลงานด้านสุขภาพให้กับผู้รับผิดชอบโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี 04188/ว2164,500.000.004,500.000.00%
056001 คชจ.ดำเนินการในการประชุม4,500.000.004,500.000.00% อนุมัติงบ-70
2017-10-06055รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2560 อุดหนุนครอบครัว 04006/ว7269,704.000.009,704.000.00%
055001 คชจ.ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว นางอารยา สร้อยสน9,704.000.009,704.000.00% อนุมัติงบ-65
2017-10-06054การจัดสรรเงินงบประมสำหรับการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA ๒๐๑๘ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา54,000.000.0054,000.000.00%
054001 คชจ.กิจกรรม54,000.000.0054,000.000.00% อนุมัติงบ-66
2017-10-06053การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง "การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) สู่การปฏิบัติ"55,000.000.0055,000.000.00%
053001 คชจ.กิจกรรม55,000.000.0055,000.000.00% อนุมัติงบ-50
2017-10-06052แจ้งประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมครูด้วยระบบทางไกล และโอนเงินงบประมาณ25,000.000.0025,000.000.00%
052001 คชจ.กิจกรรม25,000.000.0025,000.000.00% อนุมัติงบ-64
2017-10-06051โอนเงินงบประมาณจัดสรรสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและการประเมิณคุณภาพภายใน/ภายนอกของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน8,000.000.008,000.000.00%
051001 คชจ.กิจกรรม8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-54
2017-10-06050การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการประเมิณคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐511,976.000.00511,976.000.00%
050001 คชจ.กิจกรรม511,976.000.00511,976.000.00% อนุมัติงบ-61
2017-10-06049แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา72,400.000.0072,400.000.00%
049001 คชจ.กิจกรรม72,400.000.0072,400.000.00% อนุมัติงบ-47
2017-10-06048ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่่องมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ 04010/ว10895,200.000.005,200.000.00%
048001 คชจ.กิจกรรม5,200.000.005,200.000.00% อนุมัติงบ-68
2017-10-06047ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงการอบรมครูด้วยระบบทางไกลให้กับผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงที่รับผิดชอบด้วยสะเต็มศึกษา 04006/ว4484,000.000.004,000.000.00%
047001 คชจ.กิจกรรม4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-56
2017-10-06046ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสำหรับโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา (เพิ่มเติม) 04010/ว6944,000.000.004,000.000.00%
046001 คชจ.กิจกรรม4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-59
2017-10-06045ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 04277/ว66215,000.000.00215,000.000.00%
045001 คชจ กิจกรรม (สพป.เลย 1)10,000.000.0010,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045006 ร.ร.บ้านสูบ5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045005 ร.ร.บ้านขอนแก่นหนองบอน5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045002 ร.ร.บ้านกกทอง5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045003 ร.ร.บ้านนาแขม5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045004 ร.ร.บ้านนาดินดำ5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045007 ร.ร.บ้านน้ำภู5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045008 ร.ร.บ้านกกดู่5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045009 ร.ร.บ้านห้วยกระทิง5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045010 ร.ร.บ้านก้างปลา5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045011 ร.ร.บ้านห้วยทราย5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045012 ร.ร.บ้านนาโป่ง5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045013 ร.ร.บ้านติิ้วน้อย5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045014 ร.ร.ชุมชนบ้านนาอ้อ5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045015 ร.ร.บ้านเพียซำพุวิทยา5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045016 ร.ร.บ้านน้ำคิว5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045017 ร.ร.บ้านท่าสวรรค์5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045018 ร.ร.ชุมชนบ้านท่าสะอาด5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045019 ร.ร.บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045020 ร.ร.บ้านโพนสว่างวังเย็น5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045021 ร.ร.บ้านห้วยตาด5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045022 ร.ร.บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 595,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045023 ร.ร.ชุมชนบ้านนาบอน5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045024 ร.ร.บ้านน้ำพร5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045025 ร.ร.ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045026 ร.ร.บ้านสงเปือย5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045027 ร.ร.บ้านใหม่5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045028 ร.ร.ห้วยซวกคกเลาใต้5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045029 ร.ร.บ้านโคกใหญ่5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045030 ร.ร.บ้านยาง5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045031 ร.ร.บ้านน้ำแคม5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045032 ร.ร.ชุมชนบ้านปากห้วย5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045033 ร.ร.ชุมชนบ้านอาฮี5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045034 ร.ร.บ้านแก่งปลาปก5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045035 ร.ร.บ้านห้วยอาลัย5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045036 ร.ร.ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045037 ร.ร.บ้านห้วยพิชัย5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045038 ร.ร.บ้านสงาว5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045039 ร.ร.บ้านนาค้อ5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045040 ร.ร.บ้านห้วยบ่อซืน5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
045041 ร.ร.บ้านห้วยขอบห้วยเหียม5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-63
2017-10-06044ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขออรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปี 2561 04009/ว729150,400.000.00150,400.000.00%
044001 คชจ กิจกรรม150,400.000.00150,400.000.00% อนุมัติงบ-60
2017-10-06043ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2561 04006/ว11754,500.000.004,500.000.00%
043001 จัดสรรให้ ร.ร.ชุมชนบ้านนาด้วง อ.นาด้วง4,500.000.004,500.000.00% อนุมัติงบ-52
2017-10-06042ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนวของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 04277/ว5730,000.000.0030,000.000.00%
042001 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมในการดำเนินงาน30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-58
2017-10-06041ค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 04006/ว141,615,000.00819,845.00795,155.0050.76%
041001 คชจ กิจกรรม (1 พ.ย.60-31 มี.ค.61 ค่าจ้าง 17,000/เดือน)1,615,000.00819,845.00795,155.0050.76% อนุมัติงบ-48
2017-10-06040เงินอุดหนุน - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2560 (30%) 04006/ว165, 04136/ว2379,440,710.009,440,710.000.00100.00%
040001 คชจ กิจกรรม9,440,710.009,440,710.000.00100.00% อนุมัติงบ-55
2017-10-06039เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 4 อัตรา 04009/ว8152408,000.00331,225.8076,774.2081.18%
039001 คชจ กิจกรรม408,000.00331,225.8076,774.2081.18% อนุมัติงบ-42
2017-10-06038งบลงทุน การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ ปี 2560925,400.00452,200.00473,200.0048.87%
038003 สพป.ลย.1335,900.00335,900.000.00100.00% อนุมัติงบ-49
038002 รร.บ้านห้วยพิชัย473,200.000.00473,200.000.00% อนุมัติงบ-49
038001 รร.บ้านห้วยกระทิง116,300.00116,300.000.00100.00% อนุมัติงบ-49
2017-10-06037เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ 04004/ว13057,000.000.007,000.000.00%
037001 ค่าใช้จ่าย+ค่าเบี้ยเลี้ยงในการประชุม 7,000.000.007,000.000.00% อนุมัติงบ-41
2017-10-06036ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) งบประมาณ 2561 (เขตจัดซื้อ) #04279ว3552,310,720.000.002,310,720.000.00%
036001 คชจ กิจกรรม-เขตประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2,310,720.000.002,310,720.000.00% อนุมัติงบ-62
2017-10-06035ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา (CC1) งบประมาณ 2561 (เขตจัดซื้อ) #04005/ว11725,226,000.000.005,226,000.000.00%
035001 คชจ กิจกรรม-เขตประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 29 โรงเรียน5,051,800.000.005,051,800.000.00% อนุมัติงบ-44
035002 รร.บ้านสาระแพ - โรงเรียนเรียนรวมกับ รร.บ้านโป่ง174,200.000.00174,200.000.00% รายละเอียด
2017-10-06034งบลงทุน รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯโครงการโรงเรียน ICU #04006/ว66242,277,000.001,821,600.00455,400.0080.00%
034001 รร.บ้านโพน อ.เมืองเลย455,400.00455,400.000.00100.00% อนุมัติงบ-46
034002 รร.บ้านห้วยโตก455,400.00455,400.000.00100.00% อนุมัติงบ-46
034003 รร.บ้านร่องไผ่455,400.00455,400.000.00100.00% อนุมัติงบ-46
034004 รร.บ้านยาง455,400.00455,400.000.00100.00% อนุมัติงบ-46
034005 รร.บ้านแก้วเมธี455,400.000.00455,400.000.00% อนุมัติงบ-46
2017-10-06033เงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน:ปัจจัยพื้นฐานสำหรับสนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2560 #04006/ว65862,067,000.002,067,000.000.00100.00%
033001 คชจ กิจกรรม (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น)2,067,000.002,067,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-45
2017-10-06032เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนสู่สากล กิจกรรมพัฒนาความสามารถทาง วิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 04008/ว308015,500.000.0015,500.000.00%
032001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบฯ15,500.000.0015,500.000.00% อนุมัติงบ-40
2017-10-06031ค่าจ้างครูรายเดือนให้กับโรงเรียนเพียงหลวงฯ 6 เดือน(ธ.ค.60-พ.ค.61) #04006/ว647594,500.0047,250.0047,250.0050.00%
031001 ค่าจ้าง 15,000บาท/เดือน90,000.0045,000.0045,000.0050.00% อนุมัติงบ-43
031002 ประกันสังคม 5%4,500.002,250.002,250.0050.00% อนุมัติงบ-43
2017-10-06030ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา 04006/ว58181,583,000.001,583,000.000.00100.00%
030001 รร.บ้านห้วยไค้12,000.0012,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-13
030002 รร.บ้านอุมุง50,000.0050,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-13
030003 รร.บ้านห้วยเดื่อ52,000.0052,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-13
030004 รร.ชุมชนบ้านปากชม94,000.0094,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-13
030005 รร.บ้านห้วยนา100,000.00100,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-13
030006 รร.บ้านปากปัด110,000.00110,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-13
030007 รร.บ้านคกไผ่110,000.00110,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-13
030008 รร.บ้านร่องไผ่110,000.00110,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-13
030009 รร.อนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"135,000.00135,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-13
030010 รร.ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)135,000.00135,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-13
030011 รร.ชุมชนบ้านนาบอน135,000.00135,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-13
030012 รร.บ้านบวกอ่าง135,000.00135,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-13
030013 รร.บ้านห้วยหินขาว135,000.00135,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-13
030014 รร.บ้านนาแขม135,000.00135,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-13
030015 รร.บ้านห้วยขอบห้วยเหียม135,000.00135,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-13
2017-10-06029ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุม ตรวจสอบภายใน 04012/ว6152,600.000.002,600.000.00%
029001 ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะเดินทาง2,600.000.002,600.000.00% อนุมัติงบ-26
2017-10-06028ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทย 04010/ว40873,000.003,000.000.00100.00%
028001 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง3,000.003,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-31
2017-10-06027ค่าจ้างเหมานักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 12 เดือน 04277/ว1255216,000.0072,000.00144,000.0033.33%
027001 ค่าจ้างเหมานักจิตวิทยา216,000.0072,000.00144,000.0033.33% อนุมัติงบ-34
2017-10-06026เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบความสามารถ 04006/ว11587,760.007,760.000.00100.00%
026001 คชจ กิจกรรม7,760.007,760.000.00100.00% อนุมัติงบ-37
2017-10-06025เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการดำเนินการโรงเรียน คุณธรรม สพฐ. สู่การขับเคลื่อนโครงการแบบมุ่งประสิทธิผลของทีมเคลื่อนที่เร็ว 04006/ว29784,500.004,500.000.00100.00%
025001 คชจ กิจกรรม4,500.004,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-38
2017-10-06024การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 #04006/ว647218,000.006,528.0011,472.0036.27%
024001 คชจ.กิจกรรม18,000.006,528.0011,472.0036.27% อนุมัติงบ-39
2017-10-06023คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) #04004/ว12807,650.005,160.002,490.0067.45%
023001 คชจ.กิจกรรม7,650.005,160.002,490.0067.45% อนุมัติงบ-35
2017-10-06022ค่าบริหารจัดการหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่(Mobile Unit) #04006/ว6394100,000.000.00100,000.000.00%
022001 คชจ.กิจกรรม100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-36
2017-10-06021ค่าบริหารจัดการรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง #04006/ว6394100,000.000.00100,000.000.00%
021001 รร.บ้านหาดคัมภีร์100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-36
2017-10-06020ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับ-ส่งนักเรียน #04006/ว6394400,000.00137,900.00262,100.0034.48%
020001 รร.บ้านหาดคัมภีร์-บ้านนาโม้,บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง,บ้านคกเว้า100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-36
020002 รร.บ้านหาดเบี้ย-ชุมชนบ้านปากชม100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-36
020003 รร.บ้านหัวฝาย-บ้านท่าข้ามโพนสว่าง100,000.00137,900.00-37,900.00137.90% อนุมัติงบ-36
020004 รร.บ้านน้ำกระโทม-บ้านยาง100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-36
2017-10-06019ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณีรวม และเลิกโรงเรียน #04006/ว6394872,000.0030,000.00842,000.003.44%
019005 รร.ชุมชนบ้านนาด้วง-บ้านราษฎร์ประดิษฐ์30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-36
019004 รร.บ้านท่าลี่-บ้านชลประทาน4,500.000.004,500.000.00% อนุมัติงบ-36
019001 รร.อนุบาลเลย-บ้านนาบอน6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-36
019002 รร.บ้านหัวฝาย-บ้านท่าข้ามโพนสว่าง34,500.000.0034,500.000.00% อนุมัติงบ-36
019003 รร.บ้านนาป่าหนาด-บ้านวังอาบช้างฯ30,000.0030,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-36
019006 รร.บ้านหนองปกติ-บ้านแก่งม่วง37,500.000.0037,500.000.00% อนุมัติงบ-36
019007 รร.บ้านหนองปกติ-บ้านวังเป่ง31,500.000.0031,500.000.00% อนุมัติงบ-36
019008 รร.บ้านหนองปกติ-บ้านห้วยคัง14,000.000.0014,000.000.00% อนุมัติงบ-36
019009 รร.บ้านหาดคัมภีร์-บ้านนาโม้21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-36
019010 รร.บ้านหาดคัมภีร์-บ้านคกเว้า12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-36
019011 รร.บ้านหาดคัมภีร์-บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-36
019012 รร.บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง-บ้านนาโม้18,000.000.0018,000.000.00% อนุมัติงบ-36
019013 รร.บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง-บ้านคกเว้า9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-36
019014 รร.บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง-บ้านหาดคัมภีร์22,000.000.0022,000.000.00% อนุมัติงบ-36
019015 รร.บ้านนาโม้-บ้านคกเว้า6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-36
019016 รร.บ้านนาโม้-บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง20,000.000.0020,000.000.00% อนุมัติงบ-36
019017 รร.บ้านนาโม้-บ้านหาดคัมภีร์22,500.000.0022,500.000.00% อนุมัติงบ-36
019018 รร.บ้านคกเว้า-บ้านนาโม้18,000.000.0018,000.000.00% อนุมัติงบ-36
019019 รร.บ้านคกเว้า-บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง24,000.000.0024,000.000.00% อนุมัติงบ-36
019020 รร.บ้านคกเว้า-บ้านหาดคัมภีร์30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-36
019021 รร.บ้านวังผา-บ้านเลิง *ยกเลิกไม่เรียนรวม34,500.000.0034,500.000.00% อนุมัติงบ-36
019022 รร.บ้านตูบโกบ-บ้านโป่งป่าติ้ว9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-36
019023 รร.บ้านตูบโกบ-บ้านท่าเปิบ5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-36
019024 รร.บ้านตูบโกบ-บ้านลาดค้อ7,500.000.007,500.000.00% อนุมัติงบ-36
019025 รร.ชุมชนบ้านปากชม-บ้านหาดเบี้ย10,500.000.0010,500.000.00% อนุมัติงบ-36
019026 รร.ชุมชนบ้านปากชม-บ้านคกไผ่33,000.000.0033,000.000.00% อนุมัติงบ-36
019027 รร.บ้านน้ำแคม-บ้านห้วยผุก43,500.000.0043,500.000.00% อนุมัติงบ-36
019028 รร.บ้านโพน-บ้านโนนสว่าง10,000.000.0010,000.000.00% อนุมัติงบ-36
019029 รร.ชุมชนบ้านอาฮี-บ้านน้ำพาน25,500.000.0025,500.000.00% อนุมัติงบ-36
019030 รร.บ้านนาดินดำ-บ้านทรัพย์มงคล36,000.000.0036,000.000.00% อนุมัติงบ-36
019031 รร.ชุมชนบ้านปากห้วย-บ้านหาดพระ12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-36
019032 รร.บ้านนาโคก-บ้านท่าบุ่ง *ยกเลิกไม่เรียนรวม1,000.000.001,000.000.00% อนุมัติงบ-36
019033 รร.ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)-บ้านแสนสำราญ13,500.000.0013,500.000.00% อนุมัติงบ-36
019034 รร.บ้านโป่ง-บ้านสาระแพ21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-36
019035 รร.บ้านโป่ง-บ้านหัวแก่ง21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-36
019036 รร.บ้านใหม่-บ้านแก่งมี้37,500.000.0037,500.000.00% อนุมัติงบ-36
019037 รร.บ้านห้วยสีเสียด-บ้านส้าน26,000.000.0026,000.000.00% อนุมัติงบ-36
019038 รร.บ้านกอไร่ใหญ่-มโนบุเรศบำรุงการ52,500.000.0052,500.000.00% อนุมัติงบ-36
019039 รร.บ้านเพียซำพุวิทยา-บ้านวังแคน28,500.000.0028,500.000.00% อนุมัติงบ-36
019040 รร.บ้านหนองบง-บ้านห้วยเดื่อ10,500.000.0010,500.000.00% อนุมัติงบ-36
019041 รร.บ้านหนองบง-บ้านน้ำมี34,500.000.0034,500.000.00% อนุมัติงบ-36
2017-10-06018พัฒนาการดำเนินการศึกษาตามภาระงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 04002/ว54631,000,000.00989,580.0010,420.0098.96%
018001 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา197,600.00197,600.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
018002 กลุ่มบริหารงานบุคคล457,460.00457,460.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
018003 กลุ่มนโยบายและแผน - ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ293,600.00293,600.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
018004 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - กีฬาภาพ 1040,920.0040,920.000.00100.00% อนุมัติงบ-33
018005 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ10,420.000.0010,420.000.00% อนุมัติงบ-33
2017-10-06017ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 24 อัตรา ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน(ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 04006/ว61441,360,800.001,382,400.00-21,600.00101.59%
017001 ค่าตอบแทนจ้าง1,296,000.001,296,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-27
017002 เงินประกันสังคม 5%64,800.0086,400.00-21,600.00133.33% อนุมัติงบ-28
2017-10-06016ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 5 เดือน1,260,000.001,175,226.1584,773.8593.27%
016002 เงินประกันสังคม 5%60,000.0054,581.005,419.0090.97% อนุมัติงบ-30
016001 ค่าตอบแทนจ้าง1,200,000.001,120,645.1579,354.8593.39% อนุมัติงบ-29
2017-10-06015งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือนแรก4,365,900.004,119,894.68246,005.3294.37%
015001 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ4,158,000.003,923,709.68234,290.3294.37% อนุมัติงบ-19
015002 ประกันสังคมครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ207,900.00196,185.0011,715.0094.37% อนุมัติงบ-20
2017-10-06014ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพืีอรับรางวัลพระราชทาน 04004/ว114624,840.0021,270.003,570.0085.63%
014001 คชจ กิจกรรม24,840.0021,270.003,570.0085.63% อนุมัติงบ-10
2017-10-06013เงินอุดหนุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2560 (70%) (04136/ว3425, 04006/ว5825)22,921,085.0022,921,085.000.00100.00%
013001 คชจ กิจกรรม22,921,085.0022,921,085.000.00100.00% อนุมัติงบ-22
2017-10-06012ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูให้โรงเรียนคู่พัฒนาของ ตชด. ระยะเวลา 5 เดือน (04006/ว5823)315,000.00315,000.000.00100.00%
012001 ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท300,000.00300,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-11
012002 เงินประกันสังคม 5%15,000.0015,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-12
2017-10-06011ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (04006/ว5803)226,800.00226,800.000.00100.00%
011001 ค่าจ้าง 6 เดือนๆละ 9,000 บาท216,000.00216,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-14
011002 ประกันสังคม 5%10,800.0010,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-15
2017-10-06010งบดำเนินการ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ โครงการคืนครูให้นักเรียน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) (04006/ว5700)9,128,700.008,867,129.05261,570.9597.13%
010002 ประกันสังคม 5%434,700.00434,700.000.00100.00% อนุมัติงบ-6
010001 ค่าตอบแทนจ้าง ธุรการ/นักการภารโรง8,694,000.008,432,429.05261,570.9596.99% อนุมัติงบ-5
2017-10-06009ค่าเช่าบ้าน405,600.0077,500.00328,100.0019.11%
009001 ค่าเช่าบ้าน405,600.0077,500.00328,100.0019.11% อนุมัติงบ-9
2017-10-06008งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์-สำหรับโรงเรียนปกติ (49 รายการ)6,086,100.005,564,700.00521,400.0091.43%
008001 รร.ชุมชนบ้านนาบอน ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (1 ชุด)186,200.00186,200.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008002 รร.ไทยรัฐวิทยา 96 "ชุมชนบ้านธาต" โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (40 ชุด)63,200.0063,200.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008003 รร.บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) (1 ชุด)180,000.00180,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008004 รร.บ้านตาดซ้อ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (30 ชุด)47,400.0047,400.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008005 รร.บ้านธาตุวิทยา อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) (1 ชุด)180,000.00180,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008006 รร.บ้านนาซ่าว โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (50 ชุด)79,000.0079,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008007 รร.บ้านนาป่าหนาด โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (40 ชุด)63,200.0063,200.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008008 รร.บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (1 ชุด)186,200.00186,200.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008009 รร.บ้านน้ำพร โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (80 ชุด)126,400.00126,400.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008010 รร.บ้านบุฮม โทรทัศน์สี แอลอีดี(LED TV) ระดับความละเอียดภาพ 1920x1080 ขนาด 55 นิ้ว (1 เครื่อง)30,000.0030,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008011 รร.บ้านผาพอด อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) (1 ชุด)180,000.00180,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008012 รร.บ้านโพน(เชียงคาน) โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (20 ชุด)31,600.0031,600.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008013 รร.บ้านสงเปือย อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (1 ชุด)192,500.00192,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008014 รร.บ้านห้วยพอด ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด 1,000 ลิตร (1 ใบ)5,800.005,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008015 รร.ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens (1 เครื่อง)17,000.0017,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008016 รร.อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens (1 เครื่อง)58,000.0058,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008017 รร.บ้านนากระเซ็ง อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) (1 ชุด)180,000.00180,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008018 รร.บ้านบวกอ่าง โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (30 ชุด)47,400.0047,400.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008019 รร.บ้านปากยาง ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (1 ชุด)186,200.00186,200.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008020 รร.บ้านห้วยไค้ อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (1 ชุด)192,500.00192,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008021 รร.บ้านห้วยด้าย โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (20 ชุด)31,600.0031,600.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008022 รร.บ้านท่าสวรรค์ โต๊ะ-เกี้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (20 ชุด)31,600.0031,600.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008023 รร.บ้านนาดอกคำ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) (1 ชุด)180,000.00180,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008024 รร.บ้านคกไผ่ โต๊ะ-เกี้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (10 ชุด)15,800.0015,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008025 รร.บ้านคกเว้าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens (1 เครื่อง)36,000.0036,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008026 รร.บ้านนาค้อ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (50 ชุด)79,000.0079,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008027 รร.บ้านปากปัด ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด 2,000 ลิตร (2 ใบ)19,600.0019,600.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008028 รร.บ้านปางคอม โทรทัศน์สี แอลอีดี(LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 ขนาด 50 นิ้ว (1 เครื่อง)27,000.0027,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008029 รร.บ้านวังผา โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (50 ชุด)79,000.0079,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008030 รร.บ้านห้วยขอบห้วยเหียม โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (50 ชุด)79,000.0079,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008031 รร.บ้านห้วยบ่อซืน โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (60 ชุด)94,800.0094,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008032 รร.ชุมชนบ้านนาอ้อ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (20 ชุด)31,600.0031,600.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008033 รร.บ้านกกชุมแสง โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (20 ชุด)31,600.0031,600.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008034 รร.บ้านก้างปลา โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (50 ชุด)79,000.0079,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008035 รร.บ้านนาแขม โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (25 ชุด)39,500.0039,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008036 รร.บ้านไผ่โทน โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (10 ชุด)15,800.0015,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008037 รร.บ้านไร่ทาม อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนรู้ขนาดเล็ก (1 ชุด)154,800.00154,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008038 รร.บ้านเสี้ยว ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร (1 ใบ)9,900.009,900.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008039 รร.บ้านหนองดอกบัว อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก (1 ชุด)154,800.00154,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008040 สพป.เลย เขต 1 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 150 นิ้ว (1 จอ)20,000.0020,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-24
008041 สพป.เลย เขต 1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู (16 เครื่อง)518,400.000.00518,400.000.00% อนุมัติงบ-24
008042 รร.บ้านแก่งปลาปก ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน (Shopping List) (1 ชุด)50,000.0050,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-23
008043 รร.บ้านกกดู่ ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฎศิลป์ (Shopping List) (1 ชุด)150,000.00150,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-23
008044 รร.ชุมชนบ้านท่าสะอาด อุปกรณ์วิชางานเกษตร (1 ชุด)61,600.0061,600.000.00100.00% อนุมัติงบ-23
008045 รร.บ้านนาดินดำ อุปกรณ์วิชางานเกษตร (1 ชุด)61,600.0061,600.000.00100.00% อนุมัติงบ-23
008046 รร.ห้วยซวกคกเลาใต้ อุปกรณ์วิชงานอาหารและโภชนาการ (1 ชุด)171,500.00171,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-23
008047 รร.บ้านน้ำแคม อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) (1 ชุด)171,000.00171,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-23
008048 รร.บ้านห้วยตาด อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) (1 ชุด)171,000.00171,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-23
008049 สพป.เลย เขต 1 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (1 ค้น)1,288,000.001,285,000.003,000.0099.77% อนุมัติงบ-23
2017-10-06007งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (12 รายการ)222,000.00222,000.000.00100.00%
007001 รร.บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (10 ชุด)14,800.0014,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-21
007002 รร.บ้านธาตุวิทยา โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (14 ชุด)20,720.0020,720.000.00100.00% อนุมัติงบ-21
007003 รร.บ้านนาซ่าว โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (15 ชุด)22,200.0022,200.000.00100.00% อนุมัติงบ-21
007004 รร.ชุมชนบ้านนาบอน โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (12 ชุด)17,760.0017,760.000.00100.00% อนุมัติงบ-21
007005 รร.บ้านน้ำพร โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (12 ชุด)17,760.0017,760.000.00100.00% อนุมัติงบ-21
007006 รร.ชุมชนบ้านท่าสะอาด โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (10 ชุด)14,800.0014,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-21
007007 รร.บ้านนาดอกคำ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (15 ชุด)22,200.0022,200.000.00100.00% อนุมัติงบ-21
007008 รร.บ้านห้วยตาด โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (12 ชุด)17,760.0017,760.000.00100.00% อนุมัติงบ-21
007009 รร.บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (10 ชุด)14,800.0014,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-21
007010 รร.บ้านนาค้อ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (15 ชุด)22,200.0022,200.000.00100.00% อนุมัติงบ-21
007011 รร.บ้านห้วยพิชัย โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (15 ชุด)22,200.0022,200.000.00100.00% อนุมัติงบ-21
007012 รร.บ้านปากปัด โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (10 ชุด)14,800.0014,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-21
2017-10-06006งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนปกติ (29 รายการ)28,983,000.009,402,052.7519,580,947.2532.44%
006001 รร.ชุมชนบ้านนาบอน บ้านพักครู 203/27837,600.000.00837,600.000.00% อนุมัติงบ-32
006002 รร.อนุบาลเลย บ้านพักครู 207 (ใช้สำหรับ ผอ.สพป.เลย 1 หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษา)938,600.000.00938,600.000.00% อนุมัติงบ-32
006003 รร.บ้านโคกใหญ่ บ้านพักครู 207938,600.000.00938,600.000.00% อนุมัติงบ-32
006004 รร.บ้านห้วยบ่อซืน สปช.301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)594,000.000.00594,000.000.00% อนุมัติงบ-32
006005 รร.บ้านติ้วน้อย โรงอาหาร 84 ที่นั่ง1,092,900.00360,000.00732,900.0032.94% อนุมัติงบ-32
006006 รร.บ้านสงเปือย ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49383,900.00128,800.00255,100.0033.55% อนุมัติงบ-32
006007 รร.บ้านนาแขม ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49383,900.00363,381.6620,518.3494.66% อนุมัติงบ-32
006008 รร.บ้านนาซ่าว อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)389,000.00389,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006009 รร.บ้านนาดอกคำ อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)389,000.00389,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006010 รร.บ้านห้วยอาลัย อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)389,000.00389,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006011 รร.บ้านปางคอม อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)389,000.00373,468.0915,531.9196.01% อนุมัติงบ-32
006012 รร.บ้านห้วยบ่อซืน อาคารเรียน สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน1,873,000.000.001,873,000.000.00% อนุมัติงบ-32
006013 รร.บ้านธาตุวิทยา อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง)5,381,600.000.005,381,600.000.00% อนุมัติงบ-32
006014 รร.ชุมชนบ้านปากห้วย อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/261,059,300.000.001,059,300.000.00% อนุมัติงบ-32
006015 รร.ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26805,200.00648,088.00157,112.0080.49% อนุมัติงบ-32
006016 รร.บ้านสงเปือย อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26805,200.000.00805,200.000.00% อนุมัติงบ-32
006017 รร.บ้านห้วยนา อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26805,200.00279,600.00525,600.0034.72% อนุมัติงบ-32
006018 รร.เพียงหลวง 18 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26805,200.00697,000.00108,200.0086.56% อนุมัติงบ-32
006019 รร.บ้านท่าสะอาดลายเหนือ อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26805,200.000.00805,200.000.00% อนุมัติงบ-32
006020 รร.บ้านเลิง อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26805,200.00279,600.00525,600.0034.72% อนุมัติงบ-32
006021 รร.บ้านแก้วเมธี ส้วมนักเรียนหญิง 61 ที่/49501,100.00386,135.00114,965.0077.06% อนุมัติงบ-32
006022 รร.บ้านบุฮม ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49501,100.000.00501,100.000.00% อนุมัติงบ-32
006023 รร.บ้านปากยาง ฟ 3/42 (สนามฟุตบอล)674,700.00308,880.00365,820.0045.78% อนุมัติงบ-32
006024 รร.บ้านแก่งปลาปก ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)157,500.00157,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006025 รร.บ้านนาเบน ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)157,500.00157,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006026 รร.บ้านนาป่าหนาด ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)157,500.00157,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006027 รร.บ้านห้วยเหล็ก ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)157,500.00157,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006028 รร.บ้านคกงิ้ว ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)157,500.00157,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006029 รร.บ้านตาดซ้อ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู198,000.00198,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006030 รร.บ้านธาตุวิทยา ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น140,000.00140,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006031 รร.บ้านบวกอ่าง ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น150,500.00150,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006032 รร.บ้านโพน(เชียงคาน) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น198,000.00198,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006033 รร.บ้านโป่ง ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น675,500.000.00675,500.000.00% อนุมัติงบ-32
006034 รร.บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น980,100.000.00980,100.000.00% อนุมัติงบ-32
006035 รร.บ้านตูบโกบ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น331,500.00331,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006036 รร.บ้านห้วยสีเสียด ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น140,100.00140,100.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006037 รร.บ้านก้างปลา ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น611,500.00347,000.00264,500.0056.75% อนุมัติงบ-32
006038 รร.บ้านกกดู่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น308,100.00308,100.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006039 รร.บ้านสงเปือย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น767,800.00417,000.00350,800.0054.31% อนุมัติงบ-32
006040 รร.บ้านแหล่งควาย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น128,700.00128,700.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006041 รร.บ้านคกไผ่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น153,500.00153,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006042 รร.บ้านโพนสว่างวังเย็น ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น153,500.00153,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006043 รร.บ้านห้วยตาด ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น197,800.00197,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006044 รร.บ้านเพียซำพุ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น308,100.00308,100.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006045 รร.บ้านหนองหญ้าไซ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น215,300.00215,300.000.00100.00% อนุมัติงบ-32
006046 สพป.เลย เขต 1 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น990,000.00235,500.00754,500.0023.79% อนุมัติงบ-32
2017-10-06005งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร (2 รายการ)7,403,200.001,848,999.605,554,200.4024.98%
005001 รร.บ้านท่าลี่ โรงอาหาร 260 ที่นั่ง3,415,500.00729,000.002,686,500.0021.34% อนุมัติงบ-32
005002 รร.บ้านยาง อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง)3,987,700.001,119,999.602,867,700.4028.09% อนุมัติงบ-32
2017-10-06004ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ตามกรอบรอบที่ 4) ครั้งที่ 1 (ต.ค.2560 - มี.ค.2561)7,394,000.005,383,267.322,010,732.6872.81%
004001 งบลุคลากร-ค่าตอบแทน7,139,000.005,201,790.321,937,209.6872.86% อนุมัติงบ-3
004002 งบดำเนินงาน-เงินสมทบกอบทุนประกันสังคม255,000.00181,477.0073,523.0071.17% อนุมัติงบ-4
2017-10-06003ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (ต.ค.2560 - มี.ค.2561)1,417,500.001,518,750.00-101,250.00107.14%
003001 อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน1,350,000.001,350,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-1
003002 ประกันสังคม 5%67,500.00168,750.00-101,250.00250.00% อนุมัติงบ-1.1
2017-10-06002บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 1 #04006/ว48083,000,000.002,714,012.59285,987.4190.47%
002001 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะเดินทาง300,000.00528,939.00-228,939.00176.31% อนุมัติงบ-18
002002 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่-1400,000.00310,590.0089,410.0077.65% อนุมัติงบ-17
002003 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่-2300,000.0066,150.00233,850.0022.05% อนุมัติงบ-16
002005 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์500,000.00762,981.50-262,981.50152.60% อนุมัติงบ-17
002006 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น100,000.0058,989.0041,011.0058.99% อนุมัติงบ-17
002008 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์-ยานพาหนะขนส่ง/บำรุงรักษา120,000.0050,452.3469,547.6642.04% อนุมัติงบ-17
002004 คชจ.กิจกรรมเร่งด่วนตามนโยบาย530,000.00542,000.00-12,000.00102.26% อนุมัติงบ-17
002007 ค่าสาธารณูปโภค750,000.00393,910.75356,089.2552.52% อนุมัติงบ-17
2017-10-06001ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ กรณีประสบภัยพิบัติ (04006/ว5397-04136/ว3025)2,080,200.001,587,200.00493,000.0076.30%
001001 รร.บ้านห้วยทราย983,000.00490,000.00493,000.0049.85% อนุมัติงบ-57
001002 รร.บ้านนาดินดำ273,700.00273,700.000.00100.00% อนุมัติงบ-57
001003 รร.บ้านโพน90,300.0090,300.000.00100.00% อนุมัติงบ-57
001004 รร.บ้านหาดคัมภีร์206,200.00206,200.000.00100.00% อนุมัติงบ-57
001005 รร.บ้านคกเว้า102,700.00102,700.000.00100.00% อนุมัติงบ-57
001006 รร.บ้านท่าสวรรค์310,500.00310,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-57
001007 รร.บ้านท่าลี่113,800.00113,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-57
รวม127,053,445.0085,411,432.7541,642,012.2567.22%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ