รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  97
เลขที่หนังสือ  04002/ว2440  ลงวันที่  2020-06-23
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว2184
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ  2000435702000000 ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200O2940 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6311200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  35702
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนรายเดิม ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 2 เดือน (มิถุนายน - กรกฎาคม 2563)
จำนวนเงิน  1,921,500.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-06-23
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 080 04006/ว2184 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่4 1,921,500.00 0.00 1,921,500.00 0.00%
080001 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน เดือนละ 15,750 บาท ระยะเวลา 2 เดือน (มิถุนายน - กรกฏา่คม 2563) 1,921,500.00 0.00 1,921,500.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ