รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  96
เลขที่หนังสือ  04002/ว2369  ลงวันที่  2020-06-22
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04008/ว909
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติิมิชอบ
ผลผลิต/โครงการ  2000453737000000 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก  200044200O2963 กิจกรรมการบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
แหล่งของเงิน  6311200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  53737
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
จำนวนเงิน  38,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-06-22
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 084 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 04008/ว909 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00%
084001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ