รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  95
เลขที่หนังสือ  04002/ว2368  ลงวันที่  2020-06-22
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04008/ว912
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ  2000434731700003 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินPISA 2021
กิจกรรมหลัก  200044200O2924 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แหล่งของเงิน  6311500 งบรายจ่ายอื่น
รหัสบัญชี  34731
งบรายจ่าย  500 รายจ่ายอื่น
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จำนวนเงิน  15,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-06-22
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 078 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 04008/ว912 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00%
078001 คชจ.ในการดำเนินงาน 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ