รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  94
เลขที่หนังสือ  04002/ว2253  ลงวันที่  2020-06-15
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว2045
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ  2000442722500000 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมหลัก  200044200O2959 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งของเงิน  6311410 อุดหนุนทั่วไป
รหัสบัญชี  42722
งบรายจ่าย  410 อุดหนุนทั่วไป
รายการ  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 60 ในส่วนของ 30 % ที่เหลือ จำนวน 5 รายการ
จำนวนเงิน  8,240,067.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-06-15
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงเฉพาะกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 077 04006/ว2045 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 ร้อยละ 60 ในส่วนของ 30% ที่เหลือของจำนวนนักเรียนชั้นเคลื่อน 8,240,067.00 0.00 8,240,067.00 0.00%
077001 42010013 โรงเรียนเมืองเลย : 899,305.00 0.00 899,305.00 0.00%
077002 42010015 โรงเรียนอนุบาลเลย : 677,389.00 0.00 677,389.00 0.00%
077003 42010017 โรงเรียนบ้านก้างปลา : 66,552.00 0.00 66,552.00 0.00%
077004 42010020 โรงเรียนบ้านหัวฝาย : 28,237.00 0.00 28,237.00 0.00%
077005 42010025 โรงเรียนบ้านนาดินดำ : 97,631.00 0.00 97,631.00 0.00%
077006 42010026 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ : 66,866.00 0.00 66,866.00 0.00%
077007 42010027 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง : 31,469.00 0.00 31,469.00 0.00%
077008 42010030 โรงเรียนบ้านหนองผำ : 45,164.00 0.00 45,164.00 0.00%
077009 42010031 โรงเรียนบ้านนาโป่ง : 83,090.00 0.00 83,090.00 0.00%
077010 42010032 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน : 18,332.00 0.00 18,332.00 0.00%
077011 42010033 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย : 51,407.00 0.00 51,407.00 0.00%
077012 42010035 โรงเรียนบ้านห้วยโตก : 16,012.00 0.00 16,012.00 0.00%
077013 42010036 โรงเรียนบ้านกกชุมแสง : 3,258.00 0.00 3,258.00 0.00%
077014 42010037 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม : 30,878.00 0.00 30,878.00 0.00%
077015 42010039 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ : 30,624.00 0.00 30,624.00 0.00%
077016 42010040 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว : 1,601.00 0.00 1,601.00 0.00%
077017 42010041 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย : 31,894.00 0.00 31,894.00 0.00%
077018 42010042 โรงเรียนบ้านไร่ทาม : 13,407.00 0.00 13,407.00 0.00%
077019 42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา : 101,910.00 0.00 101,910.00 0.00%
077020 42010047 โรงเรียนบ้านสูบ : 54,734.00 0.00 54,734.00 0.00%
077021 42010050 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว : 15,425.00 0.00 15,425.00 0.00%
077022 42010051 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ : 50,964.00 0.00 50,964.00 0.00%
077023 42010052 โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ : 1,571.00 0.00 1,571.00 0.00%
077024 42010053 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ : 23,266.00 0.00 23,266.00 0.00%
077025 42010055 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด : 22,245.00 0.00 22,245.00 0.00%
077026 42010058 โรงเรียนบ้านน้ำภู : 133,077.00 0.00 133,077.00 0.00%
077027 42010059 โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร : 3,376.00 0.00 3,376.00 0.00%
077028 42010060 โรงเรียนบ้านนาโคก : 84,274.00 0.00 84,274.00 0.00%
077029 42010061 โรงเรียนบ้านปากหมาก : 3,141.00 0.00 3,141.00 0.00%
077030 42010063 โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน : 3,899.00 0.00 3,899.00 0.00%
077031 42010065 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง : 7,040.00 0.00 7,040.00 0.00%
077032 42010069 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ : 8,838.00 0.00 8,838.00 0.00%
077033 42010003 โรงเรียนบ้านไผ่โทน : 9,642.00 0.00 9,642.00 0.00%
077034 42010004 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก : 19,208.00 0.00 19,208.00 0.00%
077035 42010005 โรงเรียนบ้านตูบโกบ : 3,369.00 0.00 3,369.00 0.00%
077036 42010007 โรงเรียนบ้านกำพี้ : 3,369.00 0.00 3,369.00 0.00%
077037 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่ : 97,553.00 0.00 97,553.00 0.00%
077038 42010010 โรงเรียนบ้านกกทอง : 66,281.00 0.00 66,281.00 0.00%
077039 42010011 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง : 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00%
077040 42010012 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย : 5,469.00 0.00 5,469.00 0.00%
077041 42010021 โรงเรียนบ้านห้วยทราย : 58,225.00 0.00 58,225.00 0.00%
077042 42010022 โรงเรียนบ้านโป่ง : 60,624.00 0.00 60,624.00 0.00%
077043 42010023 โรงเรียนบ้านนาแขม : 58,346.00 0.00 58,346.00 0.00%
077044 42010024 โรงเรียนบ้านวังยาว : 23,808.00 0.00 23,808.00 0.00%
077045 42010066 โรงเรียนบ้านเสี้ยว : 3,285.00 0.00 3,285.00 0.00%
077046 42010067 โรงเรียนบ้านน้ำคิว : 22,145.00 0.00 22,145.00 0.00%
077047 42010068 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ : 15,877.00 0.00 15,877.00 0.00%
077048 42010080 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร : 59,273.00 0.00 59,273.00 0.00%
077049 42010081 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด : 35,286.00 0.00 35,286.00 0.00%
077050 42010082 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ : 22,071.00 0.00 22,071.00 0.00%
077051 42010083 โรงเรียนบ้านท่าบม : 21,314.00 0.00 21,314.00 0.00%
077052 42010084 โรงเรียนบ้านนาเบน : 22,451.00 0.00 22,451.00 0.00%
077053 42010086 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 : 90,342.00 0.00 90,342.00 0.00%
077054 42010089 โรงเรียนบ้านคกมาด : 6,399.00 0.00 6,399.00 0.00%
077055 42010091 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" : 366,840.00 0.00 366,840.00 0.00%
077056 42010092 โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" : 128,352.00 0.00 128,352.00 0.00%
077057 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย : 58,074.00 0.00 58,074.00 0.00%
077058 42010096 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) : 39,295.00 0.00 39,295.00 0.00%
077059 42010097 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา : 84,821.00 0.00 84,821.00 0.00%
077060 42010098 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ : 26,369.00 0.00 26,369.00 0.00%
077061 42010099 โรงเรียนบ้านห้วยพอด : 41,487.00 0.00 41,487.00 0.00%
077062 42010100 โรงเรียนบ้านผาพอด : 19,250.00 0.00 19,250.00 0.00%
077063 42010101 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน : 89,524.00 0.00 89,524.00 0.00%
077064 42010103 โรงเรียนบ้านโพน : 35,096.00 0.00 35,096.00 0.00%
077065 42010104 โรงเรียนบ้านใหม่ : 58,129.00 0.00 58,129.00 0.00%
077066 42010105 โรงเรียนบ้านแก่งมี้ : 3,369.00 0.00 3,369.00 0.00%
077067 42010106 โรงเรียนบ้านนาซ่าว : 93,484.00 0.00 93,484.00 0.00%
077068 42010107 โรงเรียนบ้านผาแบ่น : 44,013.00 0.00 44,013.00 0.00%
077069 42010108 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ : 44,436.00 0.00 44,436.00 0.00%
077070 42010109 โรงเรียนบ้านอุมุง : 29,798.00 0.00 29,798.00 0.00%
077071 42010110 โรงเรียนบ้านบุฮม : 49,886.00 0.00 49,886.00 0.00%
077072 42010111 โรงเรียนบ้านคกเลา : 21,799.00 0.00 21,799.00 0.00%
077073 42010112 โรงเรียนเพียงหลวง 18 : 53,654.00 0.00 53,654.00 0.00%
077074 42010113 โรงเรียนบ้านน้ำพร : 79,661.00 0.00 79,661.00 0.00%
077075 42010114 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว : 13,518.00 0.00 13,518.00 0.00%
077076 42010115 โรงเรียนบ้านกลาง : 16,071.00 0.00 16,071.00 0.00%
077077 42010116 โรงเรียนบ้านท่าดีหมี : 8,751.00 0.00 8,751.00 0.00%
077078 42010117 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา : 26,113.00 0.00 26,113.00 0.00%
077079 42010087 โรงเรียนบ้านหินตั้ง : 23,869.00 0.00 23,869.00 0.00%
077080 42010118 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม : 18,487.00 0.00 18,487.00 0.00%
077081 42010125 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม : 221,837.00 0.00 221,837.00 0.00%
077082 42010131 โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน : 21,430.00 0.00 21,430.00 0.00%
077083 42010132 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม : 217,310.00 0.00 217,310.00 0.00%
077084 42010133 โรงเรียนบ้านนาค้อ : 165,153.00 0.00 165,153.00 0.00%
077085 42010134 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย : 12,969.00 0.00 12,969.00 0.00%
077086 42010135 โรงเรียนบ้านคกไผ่ : 16,609.00 0.00 16,609.00 0.00%
077087 42010144 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ : 27,073.00 0.00 27,073.00 0.00%
077088 42010145 โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง : 34,098.00 0.00 34,098.00 0.00%
077089 42010146 โรงเรียนบ้านนาโม้ : 19,970.00 0.00 19,970.00 0.00%
077090 42010147 โรงเรียนบ้านคกเว้า : 1,571.00 0.00 1,571.00 0.00%
077091 42010148 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม : 126,181.00 0.00 126,181.00 0.00%
077092 42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ : 63,997.00 0.00 63,997.00 0.00%
077093 42010261 โรงเรียนบ้านร่องไผ่ : 21,683.00 0.00 21,683.00 0.00%
077094 42010262 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง : 25,136.00 0.00 25,136.00 0.00%
077095 42010263 โรงเรียนบ้านห้วยไค้ : 8,697.00 0.00 8,697.00 0.00%
077096 42010264 โรงเรียนบ้านยาง : 101,219.00 0.00 101,219.00 0.00%
077097 42010265 โรงเรียนบ้านวังขาม : 3,251.00 0.00 3,251.00 0.00%
077098 42010268 โรงเรียนบ้านท่าลี่ : 212,401.00 0.00 212,401.00 0.00%
077099 42010270 โรงเรียนบ้านห้วยด้าย : 11,978.00 0.00 11,978.00 0.00%
077100 42010271 โรงเรียนบ้านน้ำแคม : 144,062.00 0.00 144,062.00 0.00%
077101 42010272 โรงเรียนบ้านปากยาง : 38,346.00 0.00 38,346.00 0.00%
077102 42010274 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ : 4,711.00 0.00 4,711.00 0.00%
077103 42010275 โรงเรียนบ้านน้ำมี : 5,978.00 0.00 5,978.00 0.00%
077104 42010276 โรงเรียนบ้านหนองบง : 12,858.00 0.00 12,858.00 0.00%
077105 42010278 โรงเรียนบ้านเมี่ยง : 46,738.00 0.00 46,738.00 0.00%
077106 42010279 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย : 134,617.00 0.00 134,617.00 0.00%
077107 42010280 โรงเรียนบ้านขอนแก่น : 12,213.00 0.00 12,213.00 0.00%
077108 42010281 โรงเรียนบ้านหนองผือ : 4,946.00 0.00 4,946.00 0.00%
077109 42010284 โรงเรียนบ้านหนองปกติ : 41,175.00 0.00 41,175.00 0.00%
077110 42010286 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง : 11,109.00 0.00 11,109.00 0.00%
077111 42010287 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี : 46,655.00 0.00 46,655.00 0.00%
077112 42010126 โรงเรียนบ้านปางคอม : 51,540.00 0.00 51,540.00 0.00%
077113 42010070 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ : 47,545.00 0.00 47,545.00 0.00%
077114 42010071 โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี : 1,571.00 0.00 1,571.00 0.00%
077115 42010072 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด : 155,540.00 0.00 155,540.00 0.00%
077116 42010074 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง : 81,355.00 0.00 81,355.00 0.00%
077117 42010075 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี : 53,193.00 0.00 53,193.00 0.00%
077118 42010076 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ : 87,374.00 0.00 87,374.00 0.00%
077119 42010077 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก : 72,694.00 0.00 72,694.00 0.00%
077120 42010078 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น : 26,593.00 0.00 26,593.00 0.00%
077121 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด : 104,819.00 0.00 104,819.00 0.00%
077122 42010121 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก : 49,286.00 0.00 49,286.00 0.00%
077123 42010122 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย : 76,616.00 0.00 76,616.00 0.00%
077124 42010123 โรงเรียนบ้านชมน้อย : 21,315.00 0.00 21,315.00 0.00%
077125 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ : 75,688.00 0.00 75,688.00 0.00%
077126 42010127 โรงเรียนบ้านโพนทอง : 33,716.00 0.00 33,716.00 0.00%
077127 42010128 โรงเรียนบ้านคอนสา : 73,099.00 0.00 73,099.00 0.00%
077128 42010129 โรงเรียนบ้านห้วยนา : 41,525.00 0.00 41,525.00 0.00%
077129 42010130 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด : 11,361.00 0.00 11,361.00 0.00%
077130 42010136 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน : 95,021.00 0.00 95,021.00 0.00%
077131 42010137 โรงเรียนบ้านวังผา : 45,651.00 0.00 45,651.00 0.00%
077132 42010138 โรงเรียนบ้านเลิง : 31,875.00 0.00 31,875.00 0.00%
077133 42010139 โรงเรียนบ้านสงาว : 81,664.00 0.00 81,664.00 0.00%
077134 42010140 โรงเรียนบ้านปากเนียม : 13,320.00 0.00 13,320.00 0.00%
077135 42010141 โรงเรียนบ้านปากปัด : 26,899.00 0.00 26,899.00 0.00%
077136 42010142 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย : 129,592.00 0.00 129,592.00 0.00%
077137 42010143 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว : 45,885.00 0.00 45,885.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ