รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  91
เลขที่หนังสือ  04002/ว2099  ลงวันที่  2020-06-04
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04008.1/ว111
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ  2000434761700002 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลัก  200044200O2923 กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
แหล่งของเงิน  6311500 งบรายจ่ายอื่น
รหัสบัญชี  34761
งบรายจ่าย  500 รายจ่ายอื่น
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
จำนวนเงิน  216,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-06-04
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 057 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 04008.1/ว111 216,000.00 0.00 216,000.00 0.00%
057001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 216,000.00 0.00 216,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ