รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  89
เลขที่หนังสือ  04002/ว2098  ลงวันที่  2020-06-04
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว1947
แผนงาน  บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ผลผลิต/โครงการ  200041470800000 ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรมหลัก  200044200O2911 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งของเงิน  6311100 งบบุคลากร
รหัสบัญชี  14708
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และงบดำเนินงานรายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ระยะเวลา 2 เดือน (สิงหาคม - กันยายน 2563)
จำนวนเงิน  2,104,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-06-04
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 062 04006/ว1947 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบุคลากรภาครัฐรายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ครั้งที่ 4) 2,177,900.00 0.00 2,177,900.00 0.00%
062001 พนักงานราชการรายเดิม 45 อัตรา ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 2 เดือน (สิงหาคม - กันยายน 2563) 1,942,000.00 0.00 1,942,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ