รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  88
เลขที่หนังสือ  04002/ว2085  ลงวันที่  2020-05-30
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04005/ว589
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ  2000435702000000 ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200O2939 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6341310 ค่าครุภัณฑ์
รหัสบัญชี  35702
งบรายจ่าย  310 ค่าครุภัณฑ์
รายการ  ครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จำนวนเงิน  2,657,880.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-05-30
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงเฉพาะกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 051 ครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 04005/ว589 2,657,880.00 0.00 2,657,880.00 0.00%
051001 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่ : IC2 Type 1 (เขตจัดซื้อ) 302,820.00 0.00 302,820.00 0.00%
051002 42010058 โรงเรียนบ้านน้ำภู : IC2 Type 2 (เขตจัดซื้อ) 289,320.00 0.00 289,320.00 0.00%
051003 42010060 โรงเรียนบ้านนาโคก : IC2 Type 2 (เขตจัดซื้อ) 289,320.00 0.00 289,320.00 0.00%
051004 42010076 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ : IC2 Type 2 (เขตจัดซื้อ) 289,320.00 0.00 289,320.00 0.00%
051005 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด : IC2 Type 1 (เขตจัดซื้อ) 302,820.00 0.00 302,820.00 0.00%
051006 42010092 โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" : IC2 Type 1 (เขตจัดซื้อ) 302,820.00 0.00 302,820.00 0.00%
051007 42010106 โรงเรียนบ้านนาซ่าว : IC2 Type 1 (เขตจัดซื้อ) 302,820.00 0.00 302,820.00 0.00%
051008 42010142 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย : IC2 Type 2 (เขตจัดซื้อ) 289,320.00 0.00 289,320.00 0.00%
051009 42010264 โรงเรียนบ้านยาง : IC2 Type 2 (เขตจัดซื้อ) 289,320.00 0.00 289,320.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ