รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  84
เลขที่หนังสือ  04002/ว2003  ลงวันที่  2020-05-21
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว1814
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ  2000435702000000 ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200O2939 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6311200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  35702
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่4 ระยะเวลา 4 เดือน (มิถุนายน - กันยายน 2563)
จำนวนเงิน  151,200.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-05-21
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 068 04006/ว1814 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4 151,200.00 0.00 151,200.00 0.00%
068002 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานราชการตำแหน่ง พนง.รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท ระยะเวลา 4 เดือน(มิถุนายน - กันยายน 2563) 75,600.00 0.00 75,600.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ