รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  83
เลขที่หนังสือ  04002/ว1919  ลงวันที่  2020-05-18
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04287/ว179
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200O2939 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6311200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อดำเนินงานโครงการเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ (English for All) สำหรับจ้างครูชาวต่างชาติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
จำนวนเงิน  270,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-05-18
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 050 เพื่อดำเนินงานโครงการเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ (English for All) สำหรับจ้างครูชาวต่างชาติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 04287/ว179 270,000.00 0.00 270,000.00 0.00%
050001 42010125 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างครูต่างชาติ 270,000.00 0.00 270,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ