รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  79
เลขที่หนังสือ  04002/ว1763  ลงวันที่  2020-05-06
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว25
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ  2000435702000000 ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200O2938 กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6311320 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รหัสบัญชี  35702
งบรายจ่าย  320 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ  งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ
จำนวนเงิน  8,420,800.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-05-06
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 049 04006/ว25 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รร. พระราชดำริ ฯ รร.พื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร 2,562,300.00 0.00 2,562,300.00 0.00%
049001 42010112 โรงเรียนเพียงหลวง 18 :  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 387,800.00 0.00 387,800.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ