รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  79
เลขที่หนังสือ  04002/ว1763  ลงวันที่  2020-05-06
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว25
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ  2000435702000000 ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200O2938 กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6311320 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รหัสบัญชี  35702
งบรายจ่าย  320 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ  งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ
จำนวนเงิน  8,420,800.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-05-06
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงเฉพาะกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 048 04006/ว7558 แจ้งสรรงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) 34,758,500.00 0.00 34,758,500.00 0.00%
048001 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่ :  ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) 159,100.00 0.00 159,100.00 0.00%
048002 42010010 โรงเรียนบ้านกกทอง :  อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26 1,070,000.00 0.00 1,070,000.00 0.00%
048003 42010025 โรงเรียนบ้านนาดินดำ :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 58,400.00 0.00 58,400.00 0.00%
048004 42010039 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 231,800.00 0.00 231,800.00 0.00%
048005 42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา :  อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 2 ชั้นบน 4) 5,073,000.00 0.00 5,073,000.00 0.00%
048006 42010051 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ :  ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) 159,100.00 0.00 159,100.00 0.00%
048007 42010058 โรงเรียนบ้านน้ำภู :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 363,000.00 0.00 363,000.00 0.00%
048008 42010060 โรงเรียนบ้านนาโคก :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 424,900.00 0.00 424,900.00 0.00%
048009 42010072 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด :  บ้านพักครู แบบ204/61 (ฝ) 1,652,000.00 0.00 1,652,000.00 0.00%
048010 42010076 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ :  อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 2 ชั้นบน 4) 5,073,000.00 0.00 5,073,000.00 0.00%
048011 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด :  บ้านพักครู 207 948,100.00 0.00 948,100.00 0.00%
048012 42010080 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 297,000.00 0.00 297,000.00 0.00%
048013 42010083 โรงเรียนบ้านท่าบม :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00%
048014 42010086 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00%
048015 42010092 โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00%
048016 42010106 โรงเรียนบ้านนาซ่าว :  ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) 159,100.00 0.00 159,100.00 0.00%
048017 42010107 โรงเรียนบ้านผาแบ่น :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00%
048018 42010117 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 338,000.00 0.00 338,000.00 0.00%
048019 42010132 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม :  บ้านพักครู 8 ครอบครัว (แบบแฟลต 8 หน่วย) 3,978,000.00 0.00 3,978,000.00 0.00%
048020 42010133 โรงเรียนบ้านนาค้อ :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 408,700.00 0.00 408,700.00 0.00%
048021 42010142 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 432,300.00 0.00 432,300.00 0.00%
048022 42010146 โรงเรียนบ้านนาโม้ :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 130,000.00 0.00 130,000.00 0.00%
048023 42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ :  อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 813,400.00 0.00 813,400.00 0.00%
048024 42010268 โรงเรียนบ้านท่าลี่ :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 185,600.00 0.00 185,600.00 0.00%
048025 42010271 โรงเรียนบ้านน้ำแคม :  บ้านพักครู แบบ204/61 (ฝ) 1,652,000.00 0.00 1,652,000.00 0.00%
048026 42010279 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย :  อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 2 ชั้นบน 4) 5,073,000.00 0.00 5,073,000.00 0.00%
048027 42010010 โรงเรียนบ้านกกทอง :  บ้านพักครู 205/26 751,000.00 0.00 751,000.00 0.00%
048028 42010279 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย :  บ้านพักครู 8 ครอบครัว (แบบแฟลต 8 หน่วย) 3,978,000.00 0.00 3,978,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ