รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  73
เลขที่หนังสือ  04002/ว1550  ลงวันที่  2020-04-17
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว1449
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ  2000442722500000 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมหลัก  200044200O2959 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งของเงิน  6310410 เงินอุดหนุนทั่วไป
รหัสบัญชี  42722
งบรายจ่าย  410 อุดหนุนทั่วไป
รายการ  เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (70%) จำนวน 2 รายการ ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จำนวนเงิน  575,250.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-04-17
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 067 04006/ว1449 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (70%) 575,250.00 0.00 575,250.00 0.00%
067001 จัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่ 1/2563 ค่าอุปกรณ์การเรียน 227,559.00 0.00 227,559.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ