รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  72
เลขที่หนังสือ  04002/ว1483  ลงวันที่  2020-04-10
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04004/ว405
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ  2000434731700005 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมหลัก  200044200O2916 กิจกรรมพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
แหล่งของเงิน  6311500 งบรายจ่ายอื่น
รหัสบัญชี  34731
งบรายจ่าย  500 รายจ่ายอื่น
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน ในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ระยะที่ 2
จำนวนเงิน  83,890.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-04-10
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 043 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน ในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ระยะที่ 2 04004/ว405 83,890.00 0.00 83,890.00 0.00%
043001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม 83,890.00 0.00 83,890.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ