รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  70
เลขที่หนังสือ  04002/ว1364  ลงวันที่  2020-04-01
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว1271
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200O2939 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6311300 งบลงทุน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  310 ค่าครุภัณฑ์
รายการ  ค่าครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนในสังกัด
จำนวนเงิน  3,618,540.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-04-01
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 046 04006/ว1271จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 3,618,540.00 0.00 3,618,540.00 0.00%
046014 42010022 โรงเรียนบ้านโป่ง :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 22,120.00 0.00 22,120.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ