รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  70
เลขที่หนังสือ  04002/ว1364  ลงวันที่  2020-04-01
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว1271
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200O2939 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6311300 งบลงทุน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  310 ค่าครุภัณฑ์
รายการ  ค่าครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนในสังกัด
จำนวนเงิน  3,618,540.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-04-01
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงเฉพาะกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 046 04006/ว1271จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 3,618,540.00 0.00 3,618,540.00 0.00%
046001 42010024 โรงเรียนบ้านวังยาว :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบ มอก. 31,600.00 0.00 31,600.00 0.00%
046002 42010025 โรงเรียนบ้านนาดินดำ :  ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด (12 รายการ) 343,600.00 0.00 343,600.00 0.00%
046003 42010055 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบ มอก. 23,700.00 0.00 23,700.00 0.00%
046004 42010074 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบ มอก. 28,440.00 0.00 28,440.00 0.00%
046005 42010075 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบ มอก. 26,860.00 0.00 26,860.00 0.00%
046006 42010112 โรงเรียนเพียงหลวง 18 :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา 101,120.00 0.00 101,120.00 0.00%
046007 42010114 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบ มอก. 18,960.00 0.00 18,960.00 0.00%
046008 42010126 โรงเรียนบ้านปางคอม :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบ มอก. 23,700.00 0.00 23,700.00 0.00%
046009 42010128 โรงเรียนบ้านคอนสา :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบ มอก. 20,540.00 0.00 20,540.00 0.00%
046010 42010141 โรงเรียนบ้านปากปัด :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบ มอก. 20,540.00 0.00 20,540.00 0.00%
046011 42010272 โรงเรียนบ้านปากยาง :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบ มอก. 28,440.00 0.00 28,440.00 0.00%
046012 42010275 โรงเรียนบ้านน้ำมี :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบ มอก. 28,440.00 0.00 28,440.00 0.00%
046013 42010276 โรงเรียนบ้านหนองบง :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบ มอก. 26,860.00 0.00 26,860.00 0.00%
046014 42010022 โรงเรียนบ้านโป่ง :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 22,120.00 0.00 22,120.00 0.00%
046015 42010033 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย :  ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด (12 รายการ) 343,600.00 0.00 343,600.00 0.00%
046016 42010076 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบ มอก. 28,440.00 0.00 28,440.00 0.00%
046017 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด :  ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด (12 รายการ) 343,600.00 0.00 343,600.00 0.00%
046018 42010082 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบ มอก. 18,960.00 0.00 18,960.00 0.00%
046019 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบ มอก. 23,700.00 0.00 23,700.00 0.00%
046020 42010104 โรงเรียนบ้านใหม่ :  ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด (12 รายการ) 343,600.00 0.00 343,600.00 0.00%
046021 42010106 โรงเรียนบ้านนาซ่าว :  ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด (12 รายการ) 343,600.00 0.00 343,600.00 0.00%
046022 42010110 โรงเรียนบ้านบุฮม :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบ มอก. 23,700.00 0.00 23,700.00 0.00%
046023 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ :  ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด (12 รายการ) 343,600.00 0.00 343,600.00 0.00%
046024 42010133 โรงเรียนบ้านนาค้อ :  ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด (12 รายการ) 343,600.00 0.00 343,600.00 0.00%
046025 42010144 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบ มอก. 18,960.00 0.00 18,960.00 0.00%
046026 42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ :  ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด (12 รายการ) 343,600.00 0.00 343,600.00 0.00%
046027 42010271 โรงเรียนบ้านน้ำแคม :  ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด (12 รายการ) 343,600.00 0.00 343,600.00 0.00%
046028 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา 11,060.00 0.00 11,060.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ