รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  69
เลขที่หนังสือ  04002/ว1368  ลงวันที่  2020-04-01
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว1289
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ  2000435702000000 ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200O2939 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6311200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  35702
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกัน /ติดตามรายงานผลของบุคลากรและสถานศึกษาที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีที่สถานศึกษาประสบภัยธรรมชาติในการซ่อมแซมอาคารเรียน
จำนวนเงิน  400,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-04-01
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 079 04006/1289 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ประสบภัยธรรมชาติ 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00%
079001 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ที่ประสบภัยธรรมชาติ 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ