รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  68
เลขที่หนังสือ  04002/ว1363  ลงวันที่  2020-04-01
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว1212
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ  2000435702000000 ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200O2942 กิจกรรมสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
แหล่งของเงิน  6311200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  35702
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ในส่วนที่เจียดจ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2563)
จำนวนเงิน  1,020,600.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-04-01
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 055 04006/ว1212 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ในส่วนที่เจียดจ่ายงบประมาณ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 1,020,600.00 0.00 1,020,600.00 0.00%
055001 ค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 3 สพป.ลย.1 จำนวน 36 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ประกันสังคมเดือนละ 450 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2563) 1,020,600.00 0.00 1,020,600.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ