รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  64
เลขที่หนังสือ  04002/ว1321  ลงวันที่  2020-04-01
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04005/ว267
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ  2000435702000000 ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200O2939 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6311200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  35702
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลา 3 เดือน (กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563)
จำนวนเงิน  826,500.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-04-01
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงเฉพาะกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 037 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2563) 826,500.00 0.00 826,500.00 0.00%
037001 สพป.เลย 1 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00%
037002 42010001 โรงเรียนบ้านท่าเปิบ : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037003 42010003 โรงเรียนบ้านไผ่โทน : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037004 42010004 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037005 42010005 โรงเรียนบ้านตูบโกบ : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037006 42010006 โรงเรียนบ้านลาดค้อ : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037007 42010007 โรงเรียนบ้านกำพี้ : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037008 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่ : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037009 42010009 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037010 42010010 โรงเรียนบ้านกกทอง : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037011 42010011 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037012 42010012 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037013 42010013 โรงเรียนเมืองเลย : 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00%
037014 42010015 โรงเรียนอนุบาลเลย : 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00%
037015 42010017 โรงเรียนบ้านก้างปลา : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037016 42010019 โรงเรียนบ้านท่าข้ามโพนสว่าง : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037017 42010020 โรงเรียนบ้านหัวฝาย : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037018 42010021 โรงเรียนบ้านห้วยทราย : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037019 42010022 โรงเรียนบ้านโป่ง : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037020 42010023 โรงเรียนบ้านนาแขม : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037021 42010024 โรงเรียนบ้านวังยาว : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037022 42010025 โรงเรียนบ้านนาดินดำ : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037023 42010026 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037024 42010027 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037025 42010030 โรงเรียนบ้านหนองผำ : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037026 42010031 โรงเรียนบ้านนาโป่ง : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037027 42010032 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037028 42010033 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037029 42010035 โรงเรียนบ้านห้วยโตก : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037030 42010036 โรงเรียนบ้านกกชุมแสง : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037031 42010037 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037032 42010038 โรงเรียนบ้านโพน : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037033 42010039 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037034 42010040 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037035 42010041 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037036 42010042 โรงเรียนบ้านไร่ทาม : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037037 42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037038 42010047 โรงเรียนบ้านสูบ : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037039 42010049 โรงเรียนบ้านวังแคน : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037040 42010050 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037041 42010051 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037042 42010052 โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037043 42010053 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037044 42010055 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037045 42010056 โรงเรียนบ้านส้าน : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037046 42010058 โรงเรียนบ้านน้ำภู : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037047 42010059 โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037048 42010060 โรงเรียนบ้านนาโคก : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037049 42010061 โรงเรียนบ้านปากหมาก : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037050 42010063 โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037051 42010065 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037052 42010066 โรงเรียนบ้านเสี้ยว : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037053 42010067 โรงเรียนบ้านน้ำคิว : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037054 42010068 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037055 42010069 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037056 42010070 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037057 42010071 โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037058 42010072 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด : 10,500.00 0.00 10,500.00 0.00%
037059 42010074 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037060 42010075 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037061 42010076 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037062 42010077 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037063 42010078 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037064 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037065 42010080 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037066 42010081 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037067 42010082 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037068 42010083 โรงเรียนบ้านท่าบม : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037069 42010084 โรงเรียนบ้านนาเบน : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037070 42010086 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037071 42010087 โรงเรียนบ้านหินตั้ง : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037072 42010088 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037073 42010089 โรงเรียนบ้านคกมาด : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037074 42010091 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" : 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00%
037075 42010092 โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" : 10,500.00 0.00 10,500.00 0.00%
037076 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037077 42010096 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037078 42010097 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037079 42010098 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037080 42010099 โรงเรียนบ้านห้วยพอด : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037081 42010100 โรงเรียนบ้านผาพอด : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037082 42010101 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037083 42010103 โรงเรียนบ้านโพน : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037084 42010104 โรงเรียนบ้านใหม่ : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037085 42010105 โรงเรียนบ้านแก่งมี้ : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037086 42010106 โรงเรียนบ้านนาซ่าว : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037087 42010107 โรงเรียนบ้านผาแบ่น : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037088 42010108 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037089 42010109 โรงเรียนบ้านอุมุง : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037090 42010110 โรงเรียนบ้านบุฮม : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037091 42010111 โรงเรียนบ้านคกเลา : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037092 42010112 โรงเรียนเพียงหลวง 18 : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037093 42010113 โรงเรียนบ้านน้ำพร : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037094 42010114 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037095 42010115 โรงเรียนบ้านกลาง : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037096 42010116 โรงเรียนบ้านท่าดีหมี : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037097 42010117 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037098 42010118 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037099 42010121 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037100 42010122 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037101 42010123 โรงเรียนบ้านชมน้อย : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037102 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037103 42010125 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม : 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00%
037104 42010126 โรงเรียนบ้านปางคอม : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037105 42010127 โรงเรียนบ้านโพนทอง : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037106 42010128 โรงเรียนบ้านคอนสา : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037107 42010129 โรงเรียนบ้านห้วยนา : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037108 42010130 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037109 42010131 โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037110 42010132 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม : 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00%
037111 42010133 โรงเรียนบ้านนาค้อ : 10,500.00 0.00 10,500.00 0.00%
037112 42010134 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037113 42010135 โรงเรียนบ้านคกไผ่ : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037114 42010136 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037115 42010137 โรงเรียนบ้านวังผา : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037116 42010138 โรงเรียนบ้านเลิง : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037117 42010139 โรงเรียนบ้านสงาว : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037118 42010140 โรงเรียนบ้านปากเนียม : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037119 42010141 โรงเรียนบ้านปากปัด : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037120 42010142 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037121 42010143 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037122 42010144 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037123 42010145 โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037124 42010146 โรงเรียนบ้านนาโม้ : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037125 42010147 โรงเรียนบ้านคกเว้า : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037126 42010148 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037127 42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037128 42010261 โรงเรียนบ้านร่องไผ่ : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037129 42010262 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037130 42010263 โรงเรียนบ้านห้วยไค้ : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037131 42010264 โรงเรียนบ้านยาง : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037132 42010265 โรงเรียนบ้านวังขาม : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037133 42010267 โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037134 42010268 โรงเรียนบ้านท่าลี่ : 10,500.00 0.00 10,500.00 0.00%
037135 42010270 โรงเรียนบ้านห้วยด้าย : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037136 42010271 โรงเรียนบ้านน้ำแคม : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
037137 42010272 โรงเรียนบ้านปากยาง : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037138 42010274 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037139 42010275 โรงเรียนบ้านน้ำมี : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037140 42010276 โรงเรียนบ้านหนองบง : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037141 42010278 โรงเรียนบ้านเมี่ยง : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037142 42010279 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย : 10,500.00 0.00 10,500.00 0.00%
037143 42010280 โรงเรียนบ้านขอนแก่น : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037144 42010281 โรงเรียนบ้านหนองผือ : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037145 42010284 โรงเรียนบ้านหนองปกติ : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037146 42010286 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
037147 42010287 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ