รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  63
เลขที่หนังสือ  04002/ว1320  ลงวันที่  2020-04-01
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว1205
แผนงาน  บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ผลผลิต/โครงการ  200041470800000 ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรมหลัก  200044200O2911 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งของเงิน  6311200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  14708
งบรายจ่าย  210 ค่าตอบแทน
รายการ  รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 4 เดือน (มีนาคม - มิถุนายน 2563)
จำนวนเงิน  184,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-04-01
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 009 04006/ว1205 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3 184,000.00 23,560.00 160,440.00 12.80%
009001 ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการในสังกัด สพป.ลย.1 ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 4 เดือน (มีนาคม-มิถุนายน 2563) 184,000.00 23,560.00 160,440.00 12.80%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ