รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  61
เลขที่หนังสือ  04002/ว1277  ลงวันที่  2020-03-30
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว324
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ  2000435702000000 ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200O2943 กิจกรรมการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม
แหล่งของเงิน  6311200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  35702
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าจ้างนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 2 เดือน (เมษายน - พฤษภาคม2563)
จำนวนเงิน  36,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-03-30
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 039 เพื่อเป็นค่าจ้างนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 2 เดือน (เมษายน - พฤษภาคม2563) 04006/ว324 36,000.00 0.00 36,000.00 0.00%
039001 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานจ้างนักจิตวิทยา ระยะเวลา 2 เดือน เดือนละ 18,000 บาท (เมษายน - พฤษภาคม 2563) 36,000.00 0.00 36,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ