รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  60
เลขที่หนังสือ  04002/ว1070  ลงวันที่  2020-03-18
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว1076
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ  2000434761000000 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลัก  200044200O2926 กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
แหล่งของเงิน  6311500 งบรายจ่ายอื่น
รหัสบัญชี  34761
งบรายจ่าย  500 รายจ่ายอื่น
รายการ  เพื่อเป็นค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ/หรือ ค่าบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค ภาคเรียนที่ 2/2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
จำนวนเงิน  76,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-03-18
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 058 04006/ว1076 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพย์ยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนกิจกรรมหลักการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่าย 76,000.00 0.00 76,000.00 0.00%
058001 ค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (เพิ่มเติมครั้งที่1) สพป.ลย.1 76,000.00 0.00 76,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ