รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  55
เลขที่หนังสือ  04002/ว1050  ลงวันที่  2020-03-18
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04008/ว503
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติิมิชอบ
ผลผลิต/โครงการ  2000453737000000 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก  200044200O2962 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แหล่งของเงิน  6311200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  53737
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นๆ ตามโครงการเสริมสร้งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
จำนวนเงิน  50,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-03-18
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 038 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นๆ ตามโครงการเสริมสร้งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 04008/ว503 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%
038001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ