รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  52
เลขที่หนังสือ  04002/ว970  ลงวันที่  2020-03-11
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04004/ว306
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ  2000434731700002 โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กิจกรรมหลัก  200044200O2917 กิจกรรมการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
แหล่งของเงิน  6311500 งบรายจ่ายอื่น
รหัสบัญชี  34731
งบรายจ่าย  500 รายจ่ายอื่น
รายการ  รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
จำนวนเงิน  84,160.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-03-11
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 036 รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 04004/ว306 84,160.00 24,248.00 59,912.00 28.81%
036001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม 84,160.00 24,248.00 59,912.00 28.81%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ