รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  51
เลขที่หนังสือ  04002/ว969  ลงวันที่  2020-03-11
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว853
แผนงาน  
ผลผลิต/โครงการ  2000414708000000 
กิจกรรมหลัก  200044200O2911 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งของเงิน  6311200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  14708
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ   รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และงบดำเนินงานรายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ระยะเวลา 5 เดือน (มีนาคม 2536 - กรกฎาคม 2563)
จำนวนเงิน  167,700.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-03-11
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 061 04006/ว853 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบุคลากรภาครัฐรายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ครั้งที่ 3) 5,022,700.00 0.00 5,022,700.00 0.00%
061002 งบดำเนินงาน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 45 อัตรา จำนวน 5 เดือน (มีนาคม - กรกฏาคม 2563) 167,700.00 0.00 167,700.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ