รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  5
เลขที่หนังสือ  04002/ว4792  ลงวันที่  05/11/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว6563
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3103 กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211300 
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  320 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ  ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบให้กับโรงเรียนในสังกัด
จำนวนเงิน  9,037,300.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-11-05
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 017 04006/ ว 6523 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันเดิม) 9,037,300.00 0.00 9,037,300.00 0.00%
017001 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (อาคารเรียน 212 ล./57-ก) 9,037,300.00 0.00 9,037,300.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ