รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  46
เลขที่หนังสือ  04002/ว572  ลงวันที่  2020-02-12
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว458
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6311200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ระยะเวลา 1 เดือน (กุมภาพันธ์ 2563)
จำนวนเงิน  299,250.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-02-12
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 053 04006/ว458 การจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 2 299,250.00 0.00 299,250.00 0.00%
053001 ค่าจ้างครูขั้นวิกฤต สพป.ลย.1 จำนวน 19 อัตรา เดือนละ 15,750 บาท ระยะเวลา 1 เดือน (กุมภาพันธ์ 2563) 299,250.00 0.00 299,250.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ