รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  45
เลขที่หนังสือ  04002/ว571  ลงวันที่  2020-02-12
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว457
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6311200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 1 เดือน (กุมภาพันธ์ 2563)
จำนวนเงิน  37,800.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-02-12
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 064 04006/ว457 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563(งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 37,800.00 0.00 37,800.00 0.00%
064003 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานราชการตำแหน่ง พนง.ทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท ระยะเวลา 1 เดือน(กุมภาพันธ์ 2563) 9,450.00 0.00 9,450.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ