รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  44
เลขที่หนังสือ  04002/ว545  ลงวันที่  2020-02-11
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04004/ว159
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6311200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประเมินความสามารถด้านก้านอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนเงิน  74,050.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-02-11
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงเฉพาะกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 034 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประเมินความสามารถด้านก้านอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 04004/ว159 74,050.00 66,158.00 7,892.00 89.34%
034001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 74,050.00 66,158.00 7,892.00 89.34%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ