รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  42
เลขที่หนังสือ  04002/ว521  ลงวันที่  2020-02-07
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว424
แผนงาน  
ผลผลิต/โครงการ  2000438008000000 บุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรมหลัก  200044200N3101 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งของเงิน  6311200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  38008
งบรายจ่าย  210 ค่าตอบแทน
รายการ  ค่าเช่าบ้าน
จำนวนเงิน  139,500.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-02-07
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงเฉพาะกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 033 04006/ว424 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 139,500.00 100,000.00 39,500.00 71.68%
033001 ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 2 เดือน (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563) 139,500.00 100,000.00 39,500.00 71.68%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ