รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  41
เลขที่หนังสือ  04002/ว474  ลงวันที่  2020-02-06
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว423
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000438008000000 บุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรมหลัก  200044200N3101 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งของเงิน  6311200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  38008
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และงบดำเนินงานรายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (กุมภาพันธ์ 2563) ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 1 เดือน
จำนวนเงิน  34,500.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-02-06
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 060 04006/ว423 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 34,500.00 0.00 34,500.00 0.00%
060001 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน ก.พ. 2563 จำนวน 45 อัตรา 33,600.00 0.00 33,600.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ