รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  40
เลขที่หนังสือ  04002/ว474  ลงวันที่  2020-02-06
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว423
แผนงาน  
ผลผลิต/โครงการ  2000438008000000 บุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรมหลัก  200044200N3101 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งของเงิน  6311100 งบบุคลากร
รหัสบัญชี  38008
งบรายจ่าย  115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
รายการ  รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และงบดำเนินงานรายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (กุมภาพันธ์ 2563) ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 1 เดือน
จำนวนเงิน  1,115,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-02-06
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 059 04006/ว423 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 1,115,000.00 0.00 1,115,000.00 0.00%
059001 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวมเงินเลื่อนค่าตอบแทน (ตุลาคม - มกราคม 2563) จำนวน 45 อัตรา 1,115,000.00 0.00 1,115,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ