รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  4
เลขที่หนังสือ  04002/ว4774  ลงวันที่  28/10/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว6525
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3102 กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา
แหล่งของเงิน  6311220 ค่าใช้สอย
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน สาธารณูปโภค
จำนวนเงิน  1,500,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-10-28
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 022 04006/ว 6525 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ 2562 ไปพลางก่อน) สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 1,500,000.00 23,385.00 1,476,615.00 1.56%
022002 การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ 1,000,000.00 23,385.00 976,615.00 2.34%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ